فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 27857/ 31907
تاريخ: 8/ 5/ 1384
اساسنامه شركت مادر تخصصي سازمان صنايع كوچك و شهرك­هاي صنعتي ايران 

شوراي محترم نگهبان
در اجراي اصل (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اساسنامه شركت مادر تخصصي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران كه در جلسه مورخ 26/ 4/ 1384 هيئت وزيران تصويب شده است، براي اقدام معمول به پيوست ارسال مي­گردد.
										محمدرضا عارف
									       معاون اول رئيس جمهور

وزارت صنايع و معادن

هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/ 4/ 1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه­هاي صنايع و معادن و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه­ريزي كشور، موضوع نامه شماره 609230/60 مورخ 26/ 4/ 1384 وزارت صنايع و معادن و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ اساسنامه شركت مادر تخصصي سازمان صنايع كوچك و شهرك­هاي صنعتي ايران را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1­ـ شركت مادر تخصصي سازمان صنايع كوچك و شهرك­هاي صنعتي ايران كه در اين اساسنامه به اختصار سازمان ناميده مي­شود وابسته به وزارت صنايع و معادن بوده و مركز اصلي آن در تهران مي­باشد.
ماده 2­ـ سازمان شركت سهامي (خاص) و مدت آن نامحدود است.
ماده 3ـ سازمان داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري بوده و طبق اساسنامه به صورت بازرگاني و انتفاعي اداره مي­شود و تابع قانون تأسيس شركت شهرك­هاي صنعتي ايران ـ مصوب 1362 ـ و اصلاحيه بعدي آن و قانون تمركز امور صنعت و معدن و تشكيل وزارت صنايع و معادن ـ مصوب 1379 ـ مي­باشد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-