فايل ضميمه :
        7ـ اساسنامه شركت‌هاي توليد نيروي برق بيستون، سهند، آبادان، سنندج، كرمان، شيروان، دماوند، خليج فارس، سبز بينالود و سبز منجيل

نظر كارشناسي مركز، قبلاً به موجب مندرجات صفحات 1 و 2 از گزارش شمارة 3394 مورخ 21 /8/ 1386 تقديم گرديده بود. مضافاً اينكه به نظر مي‌رسد اقدامات اصلاحي به عمل آمده در متن اساسنامه‌ها، توسط معاونت محترم وزارت نيرو كه به موجب نامة شمارة 350/ 57796 مورخ 30 /7/ 1386 تقديم شوراي محترم نگهبان گرديده، رافع ايرادات قبلي بوده باشد.
تصوير نظر كارشناسي مركز به همراه نامة وزارت نيرو، جهت استحضار مجدد خدمتتان ارسال ميگردد
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-