فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 388/27477

تاريخ: 1398/4/4

باسمه تعالي

 

 

حضرت آيتالله احمد جنتي

دبير محترم شوراي نگهبان

           عطف به نامه شماره 9509/‏102/‏98 مورخ 17/‏1/‏1398 و پيرو نامه شماره 114945/‏388 مورخ 27/‏12/‏1397 در اجراي اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لايحه تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد كه بهمنظور رفع ايرادات آن شورا در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 2/‏4/‏1398 مجلس شوراي اسلامي بهتصويب رسيده است، به پيوست ارسال ميشود.

 علي لاريجاني

 رونوشت:

- معاونت محترم قوانين، جهت استحضار و اقدام

لايحه تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد

 

مادهواحده- مدت اجراي آزمايشي قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 7/‏8/‏1390 از تاريخ انقضاي آن تا پايان شهريورماه سال 1398 تمديد ميشود.

 

عنوان و مادهواحده بهشرح زير اصلاح شد:

لايحه اصلاح و تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون ارتقاي سلامت
نظام اداري و مقابله با فساد

 

مادهواحده- مدت اجراي آزمايشي قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 7/‏8/‏1390 از تاريخ انقضاي آن تا تاريخ 30/‏6/‏1399 با اصلاحات زير تمديد ميشود:

 

1- در ماده (6) قانون عبارت «مختومه نمايد.» به عبارت «بايگاني نمايد كه اين امر نافي صلاحيت ساير مراجع قانوني نميباشد.» اصلاح ميشود.

 

2- متن زير به انتهاي فراز اول تبصره ذيل بند «د» ماده (17) قانون الحاق شد:

 

«ولو اينكه جرم يا تخلفي به اثبات نرسد.»

 

 

كميسيون بر مصوبه قبلي مجلس در خصوص ماده (28) قانون اصرار دارد.

 

 

اصلاحات فوق در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دوم تيرماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي بهتصويب رسيد./‏ح

 

 

علي لاريجاني

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-