فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 1632ـ ق
تاريخ: 1360/10/1
شوراي محترم نگهبان
لايحه اجازه به كار گماردن متخصصين رشته‌هاي خارجي به وزارت بهداري كه در جلسه روز 1360/9/29 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است در اجراي اصل نود و چهارم قانون اساسي براي رسيدگي و اظهارنظر آن شوراي محترم به پيوست ارسال مي‌گردد.
اكبر هاشمي
رئيس مجلس شوراي اسلامي

متن مصوبه

ماده واحده ـ با توجه به اصل 82 قانون اساسي به وزارت بهداري جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود كه در موارد ضروري نسبت به كار گماردن پزشكان خارجي با اولويت تدين به اسلام پس از تأييد هيأت سه نفري مركب از نمايندگان ذي‌صلاح وزارتخانه‏هاي بهداري و خارجه و علوم و آموزش عالي به انتخاب وزير مربوطه به مدت 2 سال در جهت رفع نيازهاي موجود در مناطق محروم و نيازمند كشور اقدام كند.
لايحه قانوني فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز يكشنبه بيست و نهم آذرماه يكهزار و سيصد و شصت مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-