فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 8513
تاريخ:62/2/20
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي‌
عطف به نامۀ شمارۀ 405ـك ق - مورّخ 1362/2/6
نظر تفسيري شوراي نگهبان نسبت به اصل 141 قانون اساسي به شرح زير اعلام ميشود:
1ـ رياست دانشگاه، نظر به اينكه سمت اداري محسوب ميشود مانع از اشتغال به سمت‌ نمايندگي است.
2 و 3ـ عضويّت در هيئتهاي بازسازي و گزينش براي نمايندگان مجلس در صورتيكه مشاغل سازماني تحت عناوين مذكور پيش‌بيني شده باشد و نماينده با عضويّت در هيئتهاي مزبور كارمند دولت محسوب شود مانع از اشتغال او به نمايندگي مجلس است.
4ـ نهادها و اُرگانها و بنيادهاي انقلابي كه دولت بودجۀ آنها را تأمين مينمايد و مسئوليّتهاي اجرايي برحَسبِ قانون عهده‌دار ميباشند دولتي محسوب ميشوند و كارمندي آنها كارمندي دولت ميباشد و مانع از اشتغال به نمايندگي است و چنانچه در رابطه با خدماتي كه مينمايند مسئوليتهاي اجرايي قانوني ندارند كارمندي آنها كارمندي دولت محسوب نميگردد هر چند دولت به آنها كمك مالي بنمايد.
دبير شوراي نگهبان‌
لطف‌الله صافي‌
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-