فايل ضميمه :
        رسيدگي به نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست آقايان محسن و سعيد رنج‌كامل به نمايندگي از شركت شادانه مبتني برادعاء خلاف شرع بودن ماده24 تعرفه عوارض محلي شهر تبريز در سال 1388 مصوب شوراي اسلامي شهر تبريز.
بررسي: بر اساس بند 16 ماده 71 قانون تشكيلات و وظائف شوراها جعل عوارض از وظائف و اختيارات شوراها مي‌باشد و شوراي اسلامي شهر تبريز نيز در ماده 24 تعرفه عوارض محلي شهر تبريز مصوب سال 1388 اقدام به جعل تعرفه عوارض محلي شهر تبريز نموده است كه ظاهراً عمل مذكور خلاف شرع نبوده و اقدام مذكور خلاف شرع
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-