فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 91/30/46814

تاريخ: 1391/3/3

باسمه تعالي

معاون اول محترم رئيس جمهور  

عطف به نامه‌ شمارة 31646/‏47144 مورخ 20/‏02/‏1391؛

اساسنامه صندوق بيمه كشاورزي

مصوب جلسه مورخ سوم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و يك هيأت وزيران در جلسه مورخ 03/‏03/‏1391 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:

1- بند (ع) ماده 11 بايد مقيد به رعايت قوانين و مقررات گردد و الاّ مغاير اصل 85 قانون اساسي است.

2- در ماده 12، واگذاري اتخاذ تصميم نسبت به كاهش يا افزايش سرمايه، تغيير و اصلاح اساسنامه به مجمع عمومي فوق‌العاده، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.

محمدرضا عليزاده

قائم مقام دبير شوراي نگهبان

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-