فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 84/30/13857
تاريخ: 1384/8/28
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه­هاي شمارۀ 160234/ 258 مورخ 1384/8/21 و شمارۀ 6956 مورخ 1383/2/8 و پيرو نامه­هاي شمارۀ 83/30/7400 مورخ 1383/2/27 و شماره 83/30/7335 مورخ 1383/2/17؛ «لايحه مبارزه با پولشويي» كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ پانزدهم آبان ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است در جلسه مورخ 1384/8/25شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:
«نظر به اينكه در بندهاي (الف) و (ب) ماده (7) (موضوع ماده 5 قبلي) هيچگونه اصلاحي به عمل نيامده است، اشكال قبلي شوراي نگهبان كماكان بقوت خود باقي است.»
عباسعلي كدخدائي
قائم مقام دبيرشوراي نگهبان
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-