فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        تاريخ : 7/ 9/ 1375
شماره: 104346/ 15625
شوراي محترم نگهبان
در اجراي اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،به پيوست اصلاحيه اساسنامه سازمان بيمه خدمات درماني كشور-موضوع تصويبنامه شماره 21778/ت14861ه مورخ 23/ 2/ 1374 - كه در جلسه مورخ 30/ 8/ 1375 هيأت وزيران به تصويب رسيده است، جهت اقدام لازم ارسال مي شود.
حسن حبيبي 
معاون اول رئيس جمهور 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
هيات وزيران در جلسه مورخ 30/ 8/ 1375 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي-موضوع نامه شماره 990/ه/ب مورخ 27/ 6/ 1374-تصويب نمود:
اساسنامه سازمان بيمه خدمات درماني-موضوع تصويبنامه شماره 21778/ت14861 ه مورخ 23/ 2/ 1374- به شرح زير اصلاح مي شود: 
1-	درماده (1) عبارت" آيين نامه هاي مصوب مجمع عمومي" به " آيين نامه هاي مصوب وزراي عضور مجمع عمومي سازمان" تغيير مي يابد.
2-	در انتهاي بند "ح" ماده (7) عبارت"و ذخيره آن براي تداوم استفاده بيمه شدگان در دوران دريافت مستمري" اضافه مي شود.
3-	در انتهاي بندهاي "الف"و"ت" ماده (10)عبارت"توسط وزاري عضو مجمع عمومي" اضافه مي شود.
4-	در انتهاي بند "ت" ماده (17) عبارت"براي تصويب" به عبارت" براي تأييد و ارايه آن به منظور تصويب وزراي عضو مجمع عمومي" تغيير مي يابد. 
5-	در بند "ث"ماده (17) عبارت"براي تصويب" به عبارت " براي تأييد و ارايه ان به منظور تصويب وزاراي عضو مجمع عمومي" تغيير مي يابد.
6-	در انتهاب بند "ت" ماده (18) عبارت "با تصويب هيأت مديره" به عبارت" و ارايه آن جهت تصويب مرجع ذي ربط" تغيير مي يابد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-