فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره : 4099
تاريخ : 8/ 10/ 60
بسم الله الرحمن الرحيم
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شماره 1628 - ق مورخ 1/ 10/ 60 وپيرونامه 4068 مورخ 23/ 9/ 60 :
مصوبه كميسيون مشترك "برنامه وبودجه" و"اموراقتصادي ودارائي" درخصوص وصول ماليات ازاتومبيل هاي غيرسواري واصلاح بعضي ازموادقانون ماليات هاي مستقيم واصلاحيه هاي بعدي درشوراي نگهبان مجددامطرح وباتوجه به توضيحاتي كه ازطرف كميسيون مذكورداده شده وبه تاييد رياست محترم مجلس شوراي اسلامي رسيد بااكثريت آراءباموازين شرع وقانون اساسي مغايرشناخته نشد .
دبيرشوراي نگهبان
لطف الله صافي

جنب مجلس شوراي اسلامي - شوراي نگهبان
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-