فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 322/99832

تاريخ: 1396/11/15

باسمه تعالي

 

حضرت آيتالله احمد جنتي

دبير محترم شوراي نگهبان

          در اجراي اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لايحه يكفوريتي اصلاح قانون تسريع در امر تخليه و بارگيري كشتيها در بنادر كه با عنوان لايحه اصلاح بند(2) مادهواحده قانون تسريع در امر تخليه و بارگيري كشتيها در بنادر به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود
و در جلسه علني روز سهشنبه مورخ 10/‏11/‏1396 مجلس با اصلاحاتي بهتصويب رسيده است، به پيوست ارسال ميگردد.

علي لاريجاني

رونوشت:

- معاونت محترم قوانين، جهت استحضار و اقدام

لايحه اصلاح قانون تسريع در امر تخليه و بارگيري كشتيها در بنادر

ماده 1- در بند (2) مادهواحده قانون تسريع در امر تخليه و بارگيري كشتيها در بنادر مصوب 20/‏2/‏1395 عبارت «يا از محل سرمايهگذاري بخش غيردولتي» پيش از عبارت «اقدام نمايد» اضافه ميشود.

ماده 2- در ابتدا و انتهاي بند (5) مادهواحده قانون، پس از عبارت «ورود و خروج (پاس) كشتيها» عبارت «و همچنين ورود و خروج كالا به /‏ از بنادر» اضافه ميشود.

لايحه فوق مشتمل بر دو ماده در جلسه علني روز سهشنبه مورخ دهم بهمنماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي بهتصويب رسيد./‏ب

علي لاريجاني

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-