فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        اساسنامه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي.
ماده 5: تشكيلات سازمان به پيشنهاد ... .
بررسي: مخالف اصل 138 قانون اساسي دانسته شد. (4 رأي از 7 رأي)
توضيح اينكه تدوين تشكيلات سازمان، نوعي آئين‌نامه نويسي مي‌باشد و بر اساس اصل 138 قانون اساسي نوشتن آئين‌نامه از وظائف دولت يا چند وزير مي‌باشد و لذا تدوين تشكيلات و آئين‌‌نامه سازمان مذكور توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه نيروي انساني رئيس‌جمهور خلاف اصل 138 مي‌باشد.
در مقابل نظر بعضي از اعضاء اين بود پيشنهاد تشكيلات سازمان توسط وزير و تأييد آن توسط معاونت توسعه مديريت غير از اصل تدوين و تصويب آئين‌نامه مي‌باشد و هر چند معاونت مذكور تشكيلات و آئين‌نامه سازمان را تأييد مي‌كند لكن تدوين نهايي آن بر اساس قوانين موجود بوده و توسط دولت يا چند وزير انجام مي‌شود.
و يا اينكه بر اساس اصل 127 رئيس‌جمهور مي‌تواند نمايندگان ويژه‌اي را براي موارد خاص نصب نمايد و معاونت توسعه مديريت و سرمايه نيروي انساني رئيس‌جمهور نيز از اين موارد مي‌باشد.
البته ممكن است از اين دو شبهه جواب داده شود كه اولاً: تأييد معاونت مذكور همان تدوين و تصويب آيين‌نامه مي‌باشد و ثانياً: مورد اصل 127، فرض ضرورت مي‌باشد كه در مقام اينگونه نيست.

ماده 6، بند 4: تدوين و تنظيم مقررات ... .
بررسي: مناسب است به اصل قانون مراجعه شود و اگر در «كميسيون ياد شده» مورد اشاره در اين بند، فردي غير از وزير نيز عضو مي‌باشد تدوين آيين‌نامه توسط اين كميسيون خلاف اصل 138 قانون اساسي مي‌باشد.

ماده 6، بند 10: انجام كليه وظايف و اختيارات ... .
بررسي: مناسب است شوراي نگهبان قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غيرحرفه‌اي - مصوب 1345- و اصلاحات بعدي آن (در فرض انجام اصلاحات در زمان طاغوت) مورد ملاحظه قرار دهد، خلاف شرع يا قانون اساسي نباشد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-