فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 8035/ 30/ 83
تاريخ: 29/ 4/ 1383
شوراي نگهبان
بسمه تعالي
معاون اول محترم رئيس جمهور
عطف به نامه شماره 19950/ 30955 مورخ 20/ 4/ 1383؛
اصلاحيه اساسنامه شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور
مصوب جلسه مورخ چهاردهم تير ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/ 4/ 1383 شوراي نگهبان مطرح شد كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
احمد جنتي
دبير شوراي نگهبان
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-