فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
    دستورالعمل اجرايي اعتبار در حسابجاري در قالب خريد دين
    1ـ بانك‌ها حسب تقاضا براي مشتريان خود، با توجه به توان مالي و اعتبارسنجي انجام‌شده در مورد آنان، حد اعتباري مشخصي را براساس ضوابط و مقررات ذيربط تعيين مي‌نمايند.
    2ـ تسهيلات اعطايي در چارچوب حد اعتباري فوق، در قالب عقد خريد دين و پس از اطمينان از حقيقي بودن دين انجام مي‌شود و به دفعات قابل استفاده است. اين تسهيلات قابل اعطاء به واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي مي‌باشد.
    3ـ تسهيلات مذكور براي تأمين نيازهاي مالي كوتاه مدت (حداكثر يكساله) متقاضيان مي‌باشد كه با خريد اسناد و اوراق تجاري موردقبول و توديعي نزد بانك و واريز وجوه مربوط به حسابجاري مشتريان اعطاء مي‌گردد.
    4ـ قبل از اخذ و نگهداري اسناد و اوراق تجاري موضوع اين دستورالعمل لازم است بانك قراردادي را با مشتري منعقد نمايد كه بر مبناي آن وكالت در خريد اسناد مزبور به نحو اشاعه و وكالت در وصول آنها به بانك داده شده باشد.
    5 ـ حداكثر تا حد اعتباري موضوع بند1، بانك براساس قرارداد منعقده از اسناد و اوراق تجاري اخذشده بر مبناي قيمت روز خريداري كرده و به طور همزمان مبلغ خريد را به حساب جاري مشتري واريز مي‌كند تا امكان تأمين كسري مبلغ چك، فراهم شود. بانك مالك مشاعي اوراق مزبور تا ميزان خريداري شده مي‌شود.
    6 ـ در تاريخ سررسيد اسناد و اوراق تجاري، وجوه حاصله به نسبت سهم مشاعي طرفين، بين آنان تقسيم مي‌گردد. ضمناً در هر تاريخي مقدم بر تاريخ سررسيد اسناد و اوراق تجاري، چنانچه مشتري نسبت به پرداخت هر ميزان از سهم مشاعي بانك از اسناد و اوراق تجاري اقدام نمايد، قيمت روز اسناد براساس نرخ‌هاي جاري و موردعمل بانك محاسبه شده و از مالكيت مشاعي بانك به همان ميزان كاسته و مشتري مجدداً مالك آن قسمت مي‌گردد.
    7ـ چنانچه اوراق خريداري شده تا تاريخ سررسيد در مالكيت بانك بماند، بانك به نسبت سهم مشاعي خود از اوراق سود حاصله را شناسايي و در دفاتر ثبت مي‌كند. فروش اوراق به مشتري قبل از سررسيد براساس قيمت روز فروش انجام مي‌شود و سود و زيان حاصله با توجه به قيمت خريد و قيمت فروش و همچنين درصد مالكيت بانك تعيين و در حساب‌ها منظور مي‌گردد.
    8 ـ نحوه حسابداري عمليات موضوع اين دستورالعمل، مطابق با حسابداري معمول خريد دين در بانك‌ها است.
    
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-