فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 10184
تاريخ: 1362/9/29
بسم الله الرحمن الرحيم
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي‌
عطف به نامه شماره 5353/ق مورخ 1362/9/21:
موضوع در جلسه شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر اكثريت اعضاء شورا (بيش از 3/4) بشرح ذيل اعلام ميشود:
"هر وزيري كه طبق قانون و با راي اعتماد مجلس بعنوان وزير تعيين شده باشد طبق اصل 137 قانون اساسي در برابر مجلس مسئول است و مطابق اصل 88 ميتوان از او سؤال كرده و تعيين مشاور يا معاون نخست وزير بعنوان وزير مشاور جهت عمليات اجرايي، مغاير قانون اساسي است."س
دبير شوراي نگهبان‌
لطف‌الله صافي‌
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-