فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره 684/ب-هـ 
تاريخ 72/9/28

بسمه تعالي

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

پيرو نامه‌ شماره‌ 2/هـ ب‌ مورخ‌ 1372/7/28 و ضمن‌ ارسال‌ تصويرهائي‌ از دو فقره‌ تصويب‌نامه‌هاي‌ شماره‌ 21115/ت211هـ مورخ‌ 1372/7/8 و شماره‌ 42518/ت‌244هـ مورخ‌ 1372/8/18 بطوريكه‌ ملاحظه‌ مي‌فرمائيد هيات‌ وزيران‌ با اصلاح‌ تبصره‌ 1 تصويبنامه‌ قبلي‌ خود بگونه‌اي‌ اتخاذ تصميم‌ نموده‌اند كه‌ اگر في‌المثل‌ ده‌ يا نه‌ نفر از وزراء عضو شورا يا كميسيون‌ در يكي‌ از جلسات‌ شركت‌ داشتند و پنج‌ يا چهار نفر از اعضاء غير وزير شورا يا كميسيون‌ مزبور نيز در جلسه‌ شركت‌ داشته‌ باشند بالنتيجه‌ در فرض‌ آنكه‌ شش‌ يا پنجنفر از وزراء با امري‌ موافقت‌ نداشته‌ باشند لكن‌ پنج‌ يا چهارنفراعضاء‌ غير وزير در معيت‌ چهار نفر از وزراء با امر مزبور موافقت‌ داشته‌ باشند چنين‌ مصوبه‌اي‌ مستنداً بتصويبنامه‌ شماره‌ 42518/ت244هـ مورخ1372/8/18 اعتبار و قوت‌ اجرائي‌خواهد داشت‌ در حاليكه‌ با عنايت‌ به‌ حضور ده‌ يا نه‌ نفر از وزراء بر حسب‌ مورد موافقت‌ شش‌ نفر يا پنجنفر آنان‌ ضرورت‌ دارد عليهذا چون‌ بنظر مي‌رسد تبصره‌ يك‌ اصلاحي‌ با منظور اصل يكصد و سي‌ و هشتم‌ قانون اساسي‌ كه‌ لزوم‌ اكثريت‌ آراء‌ وزراء عضو هر يك‌ از كميسيونهاي‌ متشكله‌ با امر مطروحه‌ در كميسيون‌ مي‌باشد در تضاد و بالنتيجه‌ مغاير با قانون اساسي‌ است‌ لذا مراتب‌ جهت‌ نوعي‌ چاره‌جوئي‌ از طرف‌ آن‌ شوراي‌ محترم‌ اعلام‌ گرديد دستور فرمائيد از نتيجه‌ تصميم‌ متخذه‌ اينجانب‌ را مطلع‌ سازند./خـ

علي‌اكبر ناطق‌ نوري
رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-