فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 510
تاريخ: 26/ 7/ 1369
رياست محترم ديوان عدالت ادارى
عطف به نامه شماره ه/69/ 11 مورخ 25 /7/ 1369:
در جلسه رسمى فقهاى شوراى نگهبان مطرح گرديد كه نظر به شرح زير اعلام مى‏گردد:
«ماده 2 آيين‏نامه اجرايى در مورد كيفيت فنى و رعايت اصول شهرسازى و معمارى و كنترل و نظارت بر امور مهندسين ناظر خلاف موازين شرع شناخته نشد».
دبير شوراى نگهبان
محمد محمدى‏گيلانى
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-