فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: ه/69/ 11
تاريخ: 25/ 4/ 1369
محضر محترم فقهاى شوراى نگهبان
با اهداء سلام و تحيات؛
 پيوست تصوير دادخواست و ضمايم مربوط به سيدعلى ميركتولى به انضمام لوايح جوابيه شهردارى گرگان و استاندارى مازندران، ارسال مى‏گردد.
با توجه به اينكه شاكى در دادخواست خود مدعى خلاف شرع بودن ماده 2 آيين‏نامه اجرايى در مورد كيفيت فنى و رعايت اصول شهرسازى و معمارى و كنترل و نظارت بر امور مهندسين ناظر مى‏باشد، مقتضى است نسبت به مورد مذكور اظهار نظر فرموده، تا موجبات رسيدگى به پرونده فراهم گردد.
رئيس كل ديوان عدالت ادارى
سيدابوالفضل موسوى‏تبريزى
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-