فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        تاريخ: 1364/2/26
شماره: 67/64/م‌
بسم الله الرحمن الرحيم
شوراي محترم نگهبان‌
بعد التحيه و السلام‌
نظر به اينكه مطابق اصل يكصد و پنجاه و هشتم قانون اساسي شوراي عالي قضائي از پنج عضو تشكيل ميشود.
1ـ رئيس ديوانعالي كشور
2ـ دادستان كل كشور
3ـ سه نفر قاضي مجتهد و عادل به انتخاب قضات كشور
اعضاي اين شورا براي مدت پنج سال و طبق قانون انتخاب ميشوند و انتخاب مجددشان بلامانع است.
شرائط انتخاب‌شونده و انتخاب‌كننده را قانون معين ميكند.
و نظر به اينكه تعبير "مدت پنج سال" با توجه به دوره‌اي بودن برخي ديگر از تأسيسات قانون اساسي، نظير: رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي محل سئوال و تفسير قرار گرفته است كه آيا "مدت پنج سال" در خصوص شورايعالي قضائي نيز افادۀ دوره ميكند يا نه خواهشمند است نظر تفسيري آن شوراي محترم را درباره اين اصل قانون اساسي اعلام فرمايند.
با عنايت به اينكه تاريخ تشكيل اولين شورايعالي قضائي تير ماه 1359 بوده است‌ تسريع در اعلام نظر شوراي محترم نگهبان موجب سپاسگزاري است.
از طرف شورايعالي قضائي‌-مرتضي مقتدائي‌
64/2/26
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-