فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره:1879-12
تاريخ:1360/2/9
بسم الله الرحمن الرحيم
وزارت دفاع - معاونت پارلماني
عطف به نامه شماره 402/02/27/92/پ ــ 1360/1/18:
محترماً فتوكپي نامه شماره 2019 ارسالي شوراي نگهبان جهت جناب آقاي رجائي نخست وزير در خصوص تفسير كلي اصل 141 قانون اساسي بپيوست جهت اطلاع ارسال ميگردد.

دفتر شوراي نگهبان
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-