فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        سرپرست محترم بنياد مستضعفان استان مازندران 
بازگشت به نامه شماره 1148 3/ 155 /3-2 /2 /63 باطلاع مي رساند 
با توجه به نظريه مشاوران حقوقي شورايعالي قضائيي و بررسي قانون زمين شهري فرمان حضرت امام مدظله العالي نظير احكام قانون اساسي است كه مقامات عاليه كشوري را وظيفه دار مي نمايد در اجراي آن با وضع قوانين اقدام نمايند و چون براي نظارت بر عدم مغايرت اين قوانين با فرمان حضرت امام مقامي تعيين نشده در صورتيكه قوانين مصوبه مجلس شوراي اسلامي مورد ايراد مقام معظم رهبري واقع نشود مفروض انتكه دولت در مقام قانون گذاري بوظيفه خود عمل نموده است. عليهذا مقامات اجرايي نبايد در مقام تكيك نسبت به انطباق يا عدم انطباق قوانين با فرامين مقام معظم رهبري برآيند. بلكه وظيفه مقامات اجرايي عمل در حدود قوانين عادي است و چنانچه قانوني با شرع مدس اسلام يا مخالف صريح فتاوي و فرامين حضرت امام مدظله العالي باشد از وظايف شوراي - نگهبان است كه مغايرت و عدم مغايرت را اعلام نمايد. 
از طرف شورايعالي قضائي - موسوي بجنوردي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-