فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 41467/ 30/ 89 
تاريخ: 20/ 11 /1389
معاون اول محترم رئيس جمهور
عطف به نامه شماره 226872/ 45923 مورخ 11/ 10/ 1389:
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ماكو
مصوب جلسه مورخ پنجم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه هيئت وزيران؛ در جلسه مورخ 6/ 11/ 1389 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح ذيل اعلام مي­گردد:
1- بند (2) ماده (8) از حيث تجويز تصويب، اصلاح و تغيير اساسنامه به مجمع عمومي مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
2- از آنجا كه سرمايه سازمان، جزء اركان سازمان محسوب مي­شود، بند (7) ماده (8) اساسنامه كه اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش آن را جزء وظايف و اختيارات مجمع عمومي برشمرده است، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
3- اطلاق عبارت «تعيين ميزان و نحوه اخذ عوارض» در بند (12) ماده (8) از حيث بدون ضابطه بودن، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
4- بند (10) ماده (17) مبني بر اقدام براساس قانون تجارت، نظر به اينكه بعضي از مواد اين قانون خلاف موازين شرع مي­باشد فلذا اطلاق اين بند خلاف شرع شناخته شد.
5- ارجاع به قانون تجارت علي­الاطلاق در ماده (27) خلاف موازين شرع تشخيص داده شد.
محمدرضا عليزاده
قائم مقام دبير شوراي نگهبان
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-