فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 5055 /8/ 22/ط	شماره انتشار : 20425	
تاريخ ابلاغ: 27 /12 /1393	تاريخ روزنامه رسمي : 01 /02/ 1394	

اساسنامه شركت طراحي و ساخت موتورهاي هوايي مصوب 19 /01 /1393

فصل اول ـ كليات و اختصارات

ماده ۱ـ در اين اساسنامه ، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند : 
۱ـ وزارت : وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح . 
۲ـ سازمان : سازمان صنايع هوايي نيروهاي مسلح . 
۳ـ قانون تشكيل : قانون تشكيل سازمان صنايع هوايي نيروهاي مسلح ـ مصوب سال ۱۳۸۱ . 
۴ـ اساسنامه سازمان : اساسنامه سازمان صنايع هوايي نيروهاي مسلح . 
۵ ـ شركت : شركت طراحي و ساخت موتورهاي هوايي .

ماده ۲ـ به منظور طراحي و ساخت موتور انواع وسايل پرنده و موتورهاي صنعتي كه در محدوده مأموريت سازمان مي باشد و همچنين مجموعه ها و قطعات آنها و ساير وظايف مرتبط ، شركت طراحي و ساخت موتورهاي هوايي در زيرمجموعه سازمان تشكيل مي گردد .

ماده ۳ـ شركت داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و براساس مفاد اين اساسنامه و مقررات مربوط به شركت هاي زيرمجموعه سازمان كه در قانون تشكيل و اساسنامه سازمان پيش بيني شده است اداره مي شود و در موارد سكوت در اساسنامه و مقررات يادشده ، تابع مقررات مربوط به شركت هاي دولتي خواهدبود .

تبصره ـ طرح ها و برنامه هاي شركت و پروژه هاي توليدي و تحقيقاتي شركت در چارچوب اين اساسنامه و براساس تدابير فرماندهي كل قوا و سياست هاي ستاد كل كه به وزارت دفاع و پشتيباني ن . م ابلاغ مي شود انجام مي گيرد .

ماده ۴ـ مدت فعاليت شركت از تاريخ تشكيل نامحدود مي باشد .

ماده ۵ ـ مركز اصلي شركت در تهران است . شركت در صورت لزوم مي تواند با تصويب مجمع عمومي مركز اصلي شركت را تغيير داده و يا در نقاط مختلف داخل كشور با رعايت قوانين و مقررات مربوط شعبه يا نمايندگي ايجاد نمايد .

ماده ۶ ـ سرمايه اوليه شركت ، مبلغ يكصد ميليارد ريال مي باشد كه به صورت هزار سهم يكصد ميليون ريالي بانام تسهيم گرديده و كلاً پرداخت شده است و نـهصد و نود و هفـت سهم آن متعلق به سازمان ، يك سهـم متعلق به شركت صنايع هواپيمايي ايران ( صها ) ، يك سـهم متعلق به شركت پشتيباني و نوسازي هليكوپترهاي ايران ( پنها ) و يك سهم مـتعلق به شركت صنايع هواپيماسازي ايران ( هسا ) مي باشد .

تبصره ۱ـ صنعت ساخت قطعات و موتورهاي توربيني و ساير واحدهاي صنعتي و تحقيقاتي موجود كه تمام يا بخشي از آنها متعلق به وزارت دفاع يا سازمان ها و شركت هاي وابسته يا تابعه است و به تشخيص وزير دفاع فعاليت آنها مرتبط با وظايف شركت مي باشد با كليه اموال منقول و غيرمنقول ، دارايي ها ، نيروي انساني ، ذخاير ، ديون ، تعهدات ، حقوق و منافع به شركت منتقل مي گردد . ارزش دارايي واحدها و صنايع يادشده پس از ارزيابي با تصويب مجمع عمومي و با رعايت ساير ترتيبات قانوني به عنوان سهام سازمان به سرمايه شركت افزوده خواهدشد .

تبصره ۲ـ با تصويب ستادكل ، شركت ها يا واحدهاي نيروهاي مسلح كه فعاليت آنها در راستاي فعاليت اصلي شركت است به شركت طراحي و ساخت موتورهاي هوايي منتقل مي شود .

فصل دوم ـ موضوع و وظايف شركت

ماده ۷ـ شركت براساس تدابير فرماندهي كل قوا ، سياست هاي ستاد كل و با رعايت قوانين و مقررات مربوط و در راستاي تأمين اهداف مذكور در ماده۲ اين اساسنامه داراي وظايف و اختيارات زير است : 
الف ـ طراحي ، ساخت و توليد انواع موتور هواپيما ، بالگرد و انواع ديگر وسايل پرنده اعم از با سرنشين و بدون سرنشين . 
ب ـ طراحي ، ساخت و توليد مجموعه ها و قطعات انواع موتور هواپيما ، بالگرد و انواع ديگر وسايل پرنده اعم از با سرنشين و بدون سرنشين . 
ج ـ طراحي ، ساخت و توليد انواع موتورهاي صنعتي و قطعات و زيرمجموعه هاي آنها كه منطبق با مأموريت سازمان مي باشد . 
دـ انجام عمليات مربوط به آزمايش و مونتاژ انواع وسايل در محدوده موضوع فعاليت شركت . 
هـ ـ انجام انواع خدمات آموزشي ، مشاوره اي و تحقيقاتي ، فني و بازرگاني در محدوده موضوع فعاليت شركت . 
و ـ سرمايه گذاري و مشاركت با ساير شركت ها و مؤسسات در حدود موضوع فعاليت شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط . 
ز ـ خريد ، فروش ، واردات و صادرات كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم براي تحقق مفاد بندهاي فوق لازم باشد . 
ح ـ اجراي پروژه هاي جديد توليدي ، تحقيقاتي و سرمايه گذاري در شركت هاي خارجي با اخذ مجوز از ستاد كل نيروهاي مسلح و رعايت قوانين و مقررات .

تبصره ۱ـ هرگونه سرمايه گذاري ، فعاليت بازرگاني و . . . كه خارج از حدود موضوع فعاليت شركت باشد توسط شركت ممنوع مي باشد .

تبصره ۲ـ شركت مي تواند با اخذ مجوز از ستاد كل نسبت به تعمير و نگهداري انواع موتور وسايل پرنده و قطعات آنها ، در حدود موضوع فعاليت شركت ، اقدام نمايد .

فصل سوم ـ اركان شركت

ماده ۸ ـ اركان شركت به شرح زير است : 
۱ـ مجمع عمومي . 
۲ـ هيأت مديره . 
۳ـ بازرس ( حسابرس ) .

ماده ۹ـ مجمع عمومي شركت 
اعضاي هيأت مديره سازمان به عنوان اعضاي مجمع عمومي شركت ، عهده دار وظايف و اختيارات مربوط به مجامع عمومي شركت مي باشند .

تبصره ـ رياست مجمع شركت بر عهده رئيس هيأت مديره سازمان مي باشد .

ماده ۱۰ـ مجامع عمومي شركت عبارت است از : 
۱ـ مجمع عمومي عادي . 
۲ـ مجمع عمومي فوق العاده .

ماده ۱۱ـ مجمع عمومي عادي حداقل سالي دوبار تشكيل خواهدشد ، يكبار براي استماع و رسيـدگي به گزارش هيـأت مديره و بازرس شركت و اتخاذ تصميم نسبت به صورت هاي مالي و ساير موضوعاتي كه در دستور جلسه مجمع عمومي ذكر شده است و بار دوم جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به بودجه سال آينده و برنامه ها و خط مشي شركت و ساير موضوعاتي كه در دستورجلسه مجمع عمومي قيد شده است .

تبصره ۱ـ مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده بنا به دعوت رئيس مجمع و يا به تقاضاي اكثريت اعضاي مجمع عمومي يا رئيس هيأت مديره و يا بازرس با ذكر علت در هر زمان تشكيل مي شود .

تبصره ۲ـ مجمع عمومي عادي يا مجمع عمومي فوق العاده با حضور چهار نفر از اعضاي مجمع عمومي رسميت خواهد داشت و تصميمات در مجمع عمومي عادي همواره با اكثريت حداقل ۳ رأي موافق و در مجمع عمومي فوق العاده با حداقل چهار رأي موافق معتبر خواهدبود . دعوت مجمع اعم از عادي يا فوق العاده با ذكر تاريخ و محل تشكيل و دستور جلسه حداقل ۱۰ روز قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي به عمل خواهد آمد سوابق مربوط به موضوعاتي كه در دستور مجمع عمومي قرار دارد ، بايد همراه با دعوتنامه براي اعضاي مجمع ارسال شود .

ماده ۱۲ـ مجمع عمومي عادي با رعايت قوانين و مقررات مربوط داراي وظايف و اختيارات زير مي باشد :

۱ـ تعيين اهداف ، سياست ها و خط مشي شركت در چارچوب سياست هاي ابلاغي سازمان .

۲ـ بررسي و تصويب بودجه و برنامه عملياتي ساليانه شركت .

۳ـ بررسي گزارش ساليانه هيأت مديره و بازرس قانوني و رسيدگي و تصويب تراز نامه و حساب سود و زيان سال مالي مورد گزارش و صورت دارايي و مطالبات و ديون و صورتحساب عملكرد ساليانه شركت و ساير امور مربوط به حساب هاي مالي و گزارش عملكرد شركت .

۴ـ بررسي و تصويب دريافت وام و اعتبارات و يا هرگونه تسهيلات مالي و تضمين هاي داخلي يا خارجي در چارچوب آيين نامه مالي و معاملاتي سازمان .

۵ ـ اتخاذ تصميم درباره فروش اموال غيرمنقول شركت با اخذ مجوز از وزارت دفاع .

۶ ـ بررسي و تصويب ايجاد و يا انحلال شعب و نمايندگي در داخل كشور با اخذ مجوز از وزارت دفاع .

۷ـ اتخاذ تصميم در مورد مطالبات مشكوك الوصول و لاوصول شركت .

۸ ـ انتخاب ، انتصاب يا عزل اعضاي اصلي و علي البدل هيأت مديره و مديرعامل شركت به پيشنهاد رئيس مجمع عمومي .

۹ـ بررسي و پيشنهاد ساختار تفصيلي شركت جهت سير مراحل تصويب .

۱۰ـ تصويب نحوه مصرف عوايد شركت و ميزان ذخاير آن .

۱۱ـ بررسي و تصويب نرخ و يا بهاي خدمات ، توليدات ، مشاوره ها ، اختراعات و طرح هاي شركت كه به اشخاص حقيقي و يا حقوقي داخل و خارج از كشور عرضه مي شود .

تبصره ـ در مورد نرخ و يا بهاي خدمات و محصولات توليدي شركت كه به نيروهاي مسلح عرضه مي شود ، مطابق بند ( ۵ ) ماده ( ۱۶ ) اساسنامه سازمان اقدام خواهد شد .

۱۲ـ وظايف و اختيارات مذكور در بندهاي ( ۱ ) تا ( ۵ ) ماده ( ۱۶ ) اساسنامه سازمان .

۱۳ـ اتخاذ تصميم نسبت به موضوعاتي كه در اساسنامه ذكرنشده در چارچوب ضوابط ابلاغي ستاد كل و با رعايت قوانين و مقررات مربوط و اين اساسنامه برعهده مجمع مي باشد .

تبصره ـ اعضاي مجمع عمومي عادي به اتفاق آرا مي توانند بخشي از اختيارات خود را با حفظ مسئوليت به رئيس مجمع عمومي تفويض نمايند .

ماده ۱۳ـ وظايف مجمع عمومي فوق العاده با رعايت قوانين و مقررات مربوط به شرح ذيل مي باشد : 
۱ـ تصويب افزايش يا كاهش سرمايه شركت . 
۲ـ پيشنهاد انحلال شركت به مراجع ذي صلاح قانوني .

ماده ۱۴ـ هيأت مديره شركت مركب از يك نفر مديرعامل و چهار نفر عضو اصلي و دو عضو علي البدل از بين اشخاصي كه در امور صنعتي ، اقتصادي ، مالي ، مديريت و حقوقي داراي تحصيلات عالي و حداقل پنج سال تجربه در اين امور باشند ، براي مدت چهار سال انتخاب مي شوند .

تبصره ۱ـ مديرعامل سازمان با رعايت تبصره ماده ( ۱۷ ) اساسنامه سازمان همزمان مي تواند عهده دار وظايف مربوط به رئيس هيأت مديره شركت نيز باشد .

تبصره ۲ـ عضويت مجدد اعضاي هيأت مديره در پايان مدت عضويت آنها بلامانع است و تا زماني كه اعضاي هيأت مديره جديد منصوب نشده اند ، اعضاي قبلي در سمت خود باقي خواهندماند .

ماده ۱۵ـ جلسات هيأت مديره هر ماه حداقل يك بار با دعوت رئيس هيأت مديره شركت تشكيل مي شود .

تبصره ۱ـ جلسات هيأت مديره با حضور رئيس هيأت مديره و اكثريت اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات آن با رأي موافق سه نفر از اعضا معتبر و لازم الاجراء است .

تبصره ۲ـ در صورت فوت ، استعفا يا عزل هر يك از اعضاي هيأت مديره يا موانع ديگري از قبيل بيماري طولاني و مسافرت كه بيش از چهار ماه به طول انجامد ، عضو علي البدل براي باقي مانده مدت چهار سال ، وظايف عضو اصلي را انجام خواهد داد و يك نفر ديگر براي مدت باقي مانده مطابق بند ( ۸ ) ماده ( ۱۲ ) اين اساسنامه به سمت عضو علي البدل انتخاب و منصوب مي شود .

تبصره ۳ـ صورت مذاكرات هيأت مديره در دفتر مخصوص ثبت شده و به امضاي اعضاي هيأت مديره خواهد رسيد هر قسمت از مذاكرات و مصوبات كه هيأت مديره آن را محرمانه تلقي نمايد . بايد در صورتجلسه قيد شود .

ماده ۱۶ـ وظايف و اختيارات هيأت مديره با رعايت مصوبات مجمع عمومي و مقررات اين اساسنامه براي انجام اقداماتي كه موجب پيشبرد و فعاليت هاي شركت و تأمين مقاصد و اهداف آن مي شود به شرح زير مي باشد : 
۱ـ اجراي مصوبات مجمع و مراقبت در حسن اجراي آنها . 
۲ـ بررسي و تأييد بودجه پيشنهادي و گزارش ها كه براي تصويب بايد به مجمع ارائه شود . 
۳ـ بررسي و تأييد صورت دارايي و ديون و ترازنامه و حساب عملكرد و حساب سود و زيان شركت جهت ارايه به مجمع . 
۴ـ پيشنهاد تأسيس يا انحلال شعب داخل كشور . 
۵ ـ ارايه پيشنهاد در خصوص مشاركت و سرمايه گذاري با اشخاص حقيقي و حقوقي داخل و خارج . 
۶ ـ تعيين اشخاص و مقاماتي كه حق امضاي اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت را دارند و تعيين حدود اختيارات آنان . 
۷ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به معاملات بازرگاني و قراردادهاي شركت براساس آيين نامه هاي مالي و معاملاتي سازمان . 
۸ ـ پيشنهاد تشكيلات تفصيلي شركت جهت سير مراحل تصويب . 
۹ ـ بررسي و تصويب دستورالعمل ها ، طرح ها و برنامه هاي موردنياز براي اجراي مصوبات مجمع عمومي و ساير اموري كه براي حسن اداره شركت لازم بوده و در محدوده اختيارات هيأت مديره باشد . 
۱۰ـ تعيين روزنامه كثيرالانتشار به منظور درج آگهي هاي شركت .

تبصره ـ هيأت مديره مي تواند بخشي از اختيارات خود را به اتفاق آرا به مديرعامل شركت تفويض نمايد اين اختيارات شامل مواردي كه هيأت مديره مرجع پيشنهاد و يا تأييد گزارش و يا طرح ها و مصوبات مجمع عمومي مي باشد نخواهد بود .

ماده ۱۷ـ مديرعامل : مديرعامل بالاترين مقام اجرايي و اداري شركت است و مسئول اداره امور و حفظ و تأمين حقوق ، منافع و اموال شركت و اجراي مصوبات مجامع عمومي و هيأت مديره مي باشد و داراي اختيارات زير است : 
۱ ـ اصلاح و بهسازي مستمر سيستمها و نظام مديريت و واحدهاي تابع جهت افزايش كارايي و بهره وري مطلوب شركت . 
۲ـ انجام امور مربوط به نيروي انساني شركت و پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان با رعايت مقررات مربوط . 
۳ـ ايجاد و يا تعطيل واحدهاي سازماني اجرايي زيرمجموعه در چارچوب ساختار كلي مصوب . 
۴ـ تهيه و تنظيم طرح ها ، برنامه ها ، بودجه ها ، صورت هاي مالي قانوني شركت و روش هايي كه بايد براي اتخاذ تصميم و يا تصويب ، تقديم هيأت مديره گردد . 
۵ ـ انجام معاملات ، امضاء و اجراي قراردادها براساس مقررات و آيين نامه مالي معاملاتي مربوط . 
۶ ـ طرح هرگونه دعواي حقوقي و يا جزايي در مراجع قضايي و دفاع از حقوق و منافع شركت و حمايت قضايي از كاركنان شركت مطابق قوانين و مقررات مربوط و تعيين و عزل وكيل و نمايندگان قضايي در دعاوي با حق توكيل به غير و به طور كلي هر اقدامي كه براي حفظ حقوق شركت لازم باشد . 
۷ـ تصويب پرداخت وام به كاركنان شركت براساس آيين نامه ها و مقررات مربوط . 
۸ ـ افتتاح و مسدود نمودن حساب هاي بانكي با رعايت قوانين و مقررات مربوط . 
۹ـ امضاي مكاتبات و اسناد و امور جاري شركت . 
۱۰ـ اتخاذ تصميم و اعمال تدابير لازم درباره هر نوع اقدامي كه در چارچوب اين اساسنامه و قوانين و مقررات مربوط براي حسن اداره امور شركت لازم است .

تبصره ـ مديـرعامل مي تواند بخشي از اختيارات خود را به مديران ارشد شركت به تشخيص و مسئوليت خود براي مدت معين تفويض نمايد . تفويض اختيار رافع مسئوليت مديرعامل نخواهدبود .

ماده ۱۸ـ اسناد مالي و اوراق بهادار و تعهدآور با رعايت قوانين و مقررات مربوط بايد به امضاي توأم مديرعامل و يكي ديگر از اعضاي هيأت مديره به انتخاب هيأت مديره برسد . مقامات صاحب امضاي مزبور مي توانند حق امضاي خود را با حفظ مسئوليت به افراد ديگر از مسئولين شركت كه مورد تأييد هيأت مديره باشند واگذار نمايند .

ماده ۱۹ـ بازرس و حسابرسي قانوني شركت ، سازمان حسابرسي وزارت دفاع مي باشد .

تبصره ـ بازرسان حق مداخله در امور اجرايي شركت را ندارند و انجام وظايف آنها نبايد مانع حسن جريان امور شركت شود .

فصل چهارم : امور مالي و ساير مقررات

ماده ۲۰ـ سال مالي شركت از اول فروردين ماه هر سال شروع مي شود و آخر اسفند ماه همان سال پايان مي يابد . نخستين سال مالي از تاريخ لازم الاجراءشدن اين اساسنامه تا پايان اسفند ماه همان سال خواهد بود . تعداد و نوع دفاتر و اسناد مالي و محاسباتي شركت را هيأت مديره با رعايت مقررات مربوط تعيين خواهد كرد .

ماده ۲۱ـ دفاتر شركت بعد از انقضاي سال مالي بسته مي شود و ترازنامه و حساب سود و زيان و گزارش عملكرد شركت پس از بررسي و تأييد هيأت مديره قبل از تشكيل مجمع عمومي براي اظهارنظر در اختيار بازرس شركت قرار مي گيرد . محاسبات شركت طبق روش و اصول صحيح متداول در صنايع پيشرفته تنظيم مي گردد .

ماده ۲۲ـ براساس ماده ( ۴ ) قانون تشكيل ، اين اساسنامه پس از تأييد فرماندهي كل نيروهاي مسلح قابل اجرا مي باشد .

ماده ۲۳ـ اين اساسنامه به موجب نامه شماره ۱۹۹۸۱۲ /۲۸۶۹۳ مورخ ۱۲ /۱۰ /۱۳۹۱ هـيأت دولت به تأييـد شوراي نگهبان رسـيده است و در ۴ فصل ، ۲۳ ماده و ۱۸ تبصره به تصويب رسيد و از تاريخ ابلاغ ستاد كل لازم الاجراء مي باشد . اصلاح و تفسير اساسنامه برعهده ستاد كل نيروهاي مسلح مي باشد .
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-