فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره:65/75ـ66/273
تاريخ: 5/ 11/ 1366
محضر فقهاى محترم شوراى نگهبان (ايدكم اللّه‏)
با اهداء سلام؛
 پرونده كلاسه 65/ 75 شكايت آقاى محمد اصولى به طرفيت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به خواسته لغو بخشنامه بند 77 ثبتى مى‏باشد كه شاكى مدعى مغايرت آن با شريعت اسلام گرديد. بدين لحاظ فتوكپى دادخواست و ضمائم جهت ملاحظه و اظهار نظر از جهت خلاف شرع بودن يا نبودن آن خدمتتان ارسال تا پس از وصول نظريه شوراى محترم نگهبان هيأت عمومى ديوان وفق مقررات اقدام به رسيدگى نمايد.
رئيس هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى
محمدعلى فيض
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-