فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        عدم مغايرت بند 3 بخشنامه مورخ 6/ 4 /1368 و‌زارت آموزش و پرو‌رش درخصوص كاهش فوق‌العاده شغل متصديان مشاغل حسابدار و كارگزين
مصوب 01/ 08/ 1369
موضوع : لغو بند 3 بخشنامه 47/710‌ـ‌/4/68
تاريخ: 1/ 8/ 69 ـ شماره دادنامه: 177 ـ كلاسه پرو‌نده: 68/ 83
شاكي : سيدعباس رجايي
طرف شكايت : و‌زارت آموزش و پرو‌رش
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي خلاصتاً اعلام داشته است: و‌زارت آموزش و پرو‌رش طي رديف 3 بخشنامه شماره 47/ 710‌ـ‌/4/ 68 دستور به كاهش 6000ريال فوق‌العاده شغل متصديان مشاغل حسابدار و كارگزين كه پس از 1/ 2/ 68 به گرو‌ه 7ارتقاﺀ يافته‌اند را داده است, و اين درحالي است كه اگر فردي حتي يك رو‌ز قبل از آن تاريخ 31/ 1/ 68 به گرو‌ه 7 ارتقاﺀ يافته باشد مي‌تواند كماكان از 6000 ريال افزايش فوق‌العاده شغل موردنظر بهره‌مند گردد. بدو‌ن شك قائل شدن اين تبعيض نارو‌ا بين دو قشر از كارمندان كه از لحاظ مدرك و سمت و شغل مورد تصدي در شرايط مساو‌ي بسر مي‌برند, آنهم اگر دستور به كاهش فوق‌العاده شغل تعدادي از آنها باشد, كاملا مغاير با نص صريح بند 9 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران, بوده, و با هيچيك از اصول و قواعد حقوقي و اجتماعي نيز سازگاري ندارد, همچنانكه با شرع مقدس اسلام نيز در تضاد كامل مي‌باشد. لذا تقاضاي لغو بند 3 بخشنامه مذكور را دارم. با انجام تبادل لايحه مدير كل امور اداري و‌زارت آموزش و پرو‌رش طي نامه شماره 1/237/ 710مورخ 25/ 1/ 69 در پاسخ اعلام داشته است: بخشنامه شماره 47/710‌ـ‌6/ 4/ 68براساس مصوبه 24/ 12/ 67 شوراي حقوق و دستمزد كه در اجراي تصويبنامه شماره 122910/750 مورخ 25/9/66 هيأ‌ت و‌زيران به تصويب رسيده, و طي نامه شماره 213/2/62 مورخ 2/ 2/ 68 سازمان امور اداري و استخدامي كشور, به اين و‌زارتخانه ابلاغ گرديده, صادر شده است. هيأ‌ت عمومي ديوان, باتوجه به اعلام خلاف شرع بودن بند 3 بخشنامه موصوف با ارسال تصوير سوابق امر از فقهاي محترم شوراي نگهبان, خواستار اعلام نظر در اين خصوص گرديد, كه دبير محترم شوراي نگهبان طي نامه شماره 0363‌ـ‌/7/69 در پاسخ اعلام داشته‌اند: موضوع در جلسه رسمي فقهاي شوراي نگهبان مطرح و بند 3 بخشنامه شماره 47/710 مورخ 6/ 4/ 68 آموزش و پرو‌رش خلاف موازين شرع شناخته نشد.
با تكميل پرو‌نده هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري, در تاريخ فوق به رياست آيت ا... سيدابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب, تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره, باتفاق آراﺀ به شرح آتي, مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد.
رأي :
علاو‌ه بر اينكه بند 3 بخشنامه 47/710‌ـ‌6/ 4/ 68 و‌زارت آموزش و پرو‌رش به‌موجب نامه دبير فقهاي محترم شوراي نگهبان, خلاف موازين شرع شناخته نشده است, و اين بخشنامه منبعث از تصويبنامه 122910/750‌ـ‌25/ 9/ 66 هيأ‌ت و‌زيران و مصوبه 24/ 12 /67 شوراي حقوق و دستمزد و نامه شماره 213/2/62‌ـ‌2/2/ 68سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي‌باشد مغايرتي نيز با بند 9 اصل سوم قانون اساسي و ساير قوانين مربوط ندارد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-