فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        عطف به نامه شماره 432- ق مورخ 2/ 12/ 59:
طرح مربوط به نحوه تصويب آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي كه در جلسه مورخ 3/ 12/ 1359 با حضور اعضاي شوراي نگهبان به تصويب مجلس رسيد. در جلسه خصوصي شوراي نگهبان بررسي و مغاير قانون اساسي شناخته نشد.
دبير شوراي نگهبان
لطف الله صافي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-