فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 1740
تاريخ: 31/ 6/ 1370
شوراي نگهبان
بسمه تعالي
بســم الله الرحمن الرحيـــم
جناب آقاي دكتر حبيبي معاون اول محترم رئيس جمهور
عطف به نامه شماره 15137 مورخ 12/ 06/ 1370:
اساسنامه شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور در جلسه شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت نظر شورا بدين شرح اعلام مي گردد:
1- اطلاق بند 7 با اصل 139 قانون اساسي مغاير است چنانچه قيد شود "با رعايت اصل 139 قانون اساسي" اشكال مرتفع مي شود.
2- استثناء ذيل تبصره 2 با توجه به تبصره 1 ماده 12 مفهم تجويز داشتن شغل دولتي و عضويت در هيئت مديره شركت دولتي است و با اصل 141 قانون اساسي مغاير است.
قائم مقام دبير شوراي نگهبان
حسين مهرپور
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-