فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        تفسير قانوني مجلس شوراي اسلامي راجع به بند «ب» ماده 3 قانون بنياد امور جنگ زدگان
مصوب1360/10/01

مقصود از نظارت در بند ( ب ) قانون بنياد امور جنگ زدگان ، مراقبت كامل در اجراء صحيح اساسنامه و مصوبات شوراي عالي بنياد و نظارت بر چگونگي انجام وظايف و بر كليه فعاليت هاي بنياد و عملكرد بودجه و بازرسي حساب ها و پيشرفت امور ميباشد . بديهي است در جهت اعمال نظارت در هر امري كه رعايت مقررات و ضوابط نشده و قصور يا تقصيري مشاهده شود شوراي عالي بنياد بايد در جهت اصلاح امور و رسيدگي به موارد تخلف اقدامات مقتضي به عمل آورد و حق امر و نهي در مقام اعمال نظارت را دارد . لكن حق دخالت به معناي عزل و نصب و امر و نهي در مرحله اجراء را ندارد .

تفسير قانوني فوق در جلسه روز سه شنبه اول دي ماه يكهزار و سيصد و شصت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و شوراي محترم نگهبان آن را تأييد نموده است .

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ اكبر هاشمي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-