فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 55305/ت 104ك	شماره انتشار : 13594 	
تاريخ ابلاغ: 01 /08 /1370	تاريخ روزنامه رسمي : 18/ 08 /1370	

اصلاح اساسنامه شركت خدمات مهندسي آب
مصوب 23/ 04 /1370

اكثريت وزراي عضو كميسيون امور زيربنائي و صنعت هيأت دولت در جلسه مورخ ۲۳/ ۴ / ۱۳۷۰ با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران ( موضوع تصويبنامه شماره ۹۲۹۵۸/ت ۸۹۷ مورخ ۱۷ /۱۰ /۱۳۶۸ ) بنا به پيشنهاد وزارت نيرو و به استناد ماده ( ۱۷ ) قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب مصوب ۱۱ /۱۰ /۱۳۶۹ كه به موجب آن شركت خدمات مهندسي آب به شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور تغيير نام يافته است ، اساسنامه شركت خدمات مهندسي آب را با اصلاحات زير به عنوان اساسنامه شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور كه از تاريخ ۱/۱ / ۱۳۷۰ قابل اجراء است ، تصويب نمودند :

۱ - ماده ( ۱ ) اساسنامه بشرح زير اصلاح مي شود : 
ماده ۱ - نام و نوع شركت : شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور ( سهامي خاص ) كه از اين پس در اين اساسنامه شركت ناميده ميشود .

۲ - ماده ( ۵ ) اساسنامه بشرح زير اصلاح مي شود : 
- ماده ۵ - موضوع و هدف شركت عبارتست از انجام امور ستادي و پشتيباني ، فني ، تحقيقاتي ، تداركاتي و آموزشي شركتهاي آب و فاضلاب بشرح زير بدون آنكه منحصر به اين موارد باشد : 
الف - ارائه خدمات مديريت و نيز انجام مشاوره و ارائه كليه خدمات فني و مهندسي در زمينه امور آب و فاضلاب شهري . 
ب - برنامه ريزي ، مطالعه ، تهيه طرح ، نظارت و همآهنگي در اجراي طرح هاي آب و فاضلاب شهري . ج - انجام امور تحقيقاتي مرتبط با فعاليت شركتهاي آب و فاضلاب و هماهنگي و برنامه ريزي آموزشي بمنظور ارتقاء سطح علمي كاركنان شركتهاي آب و فاضلاب . 
هـ - تهيه استانداردها و رويه هاي اجرائي مربوط به امور آب و فاضلاب شهري به منظور ارائه خدمات بهتر به مشتركين و استفاده بهينه از امكانات . 
كنترل كيفي پس آب خروجي از تصفيه خانه هاي فاضلاب براساس استانداردهاي سازمان حفاظت محيط زيست خواهند بود . 
و - برنامه ريزي و انجام امور پشتيباني و تداركاتي شركتهاي آب و فاضلاب . 
ز - عضويت در كنفرانسها و انجمنهاي بين المللي مربوط از طرف وزارت نيرو و اعزام كارشناسان و متخصصان براي شركت در جلسات آنها و كسب و تبادل اطلاعات تخصصي بمنظور انجام مطالعات و پژوهشها و تهيه طرحها .

۳ - ماده ( ۲۰ ) بشرح زير اصلاح مي شود : 
- ماده ۲۰ - معاون وزير نيرو در امور آب و فاضلاب شهري مدير عامل و رئيس هيأت مديره شركت خواهد بود .

۴ - ماده ( ۳۸ ) بشرح زير اصلاح مي شود : 
- ماده ۳۸ - تغييرات و اصلاحات لازم در اساسنامه و انحلال شركت به پيشنهاد وزارت نيرو و تصويب هيأت وزيران خواهد بود .

۵ - ماده ( ۳۹ ) بشرح زير اصلاح مي شود : 
- ماده ۳۹ - مواردي كه در اين اساسنامه پيش بيني نشده است طبق قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب و قانون تجارت و قوانين مربوط عمل خواهد شد .

۶ - ساير مواد و تبصره هاي اساسنامه شركت سهامي خدمت مهندسي آب كه در اين تصويبنامه اصلاح نشده عينا ًبعنوان مواد و تبصره هاي اساسنامه شركت جديد خواهد بود .

اين تصويبنامه در تاريخ ۲۸/ ۷ /۱۳۷۰ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است و به موجب نامه شماره ۱۹۵۲ مورخ ۲۴ /۷ /۱۳۷۰ شوراي محترم نگهبان مورد تأييد شوراي مذكور قرار گرفته است .

معاون اول رئيس جمهور - حسن حبيبي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-