فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره 65246
تاريخ 22 /6/ 1369
شوراي محترم نگهبان
عطف به نامه شماره 0565 مورخ 11/6/1369 راجع به تفسير اصل 85 قانون اساسي به پيوست 8 فقره اساسنامه شركت‌ها و سازمان‌هاي مشروحه زير كه پس از اصلاحيه قانون اساسي به تصويت دولت رسيده است در اجراي اصل (85) قانون اساسي ايفاد مي‌گردد:
1ـ اساسنامه شركت سهامي بيمه البرز 115656/ت942 ـ 5/ 11 /68
2ـ اساسنامه شركت سهامي بيمه ايران 115654/ت 941 ـ 5/ 11 /68
3ـ اساسنامه شركت سهامي بيمه آسيا 115652/ت 340 ـ 5 /11/ 68
‌ـ اساسنامه شركت سهامي بيمه دانا 87054 /ت 939 ـ 5/ 11 /68
5‌ـ اساسنامه شركت خاص پايانه‌هاي عمومي و وسائل نقليه باري 112194/ ت 1025ـ 9/ 12/ 68
6 ـ اساسنامه صندوق تعاون 132004/ ت 1089 ـ 23/12/68
7 ـ‌اساسنامه سازمان چاي كشور 45120/ ت 190 ﻫ ـ 30/5/69
8 ـ اساسنامه سازمان توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن 49158/ ت 211/ ﻫ ـ 12 /6/ 69
حسن حبيبي
معاون اول رئيس جمهور

شماره 87054/ ت 939
تاريخ 5 /11/ 1368
وزارت امور اقتصاد و دارايي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 15 /9/ 1368 بنابه پيشنهاد شماره 16435 مورخ 14/ 5 /1368 وزارت امور اقتصاد و دارايي و باستناد ماده 2 قانون اداره امور شركتهاي بيمه مصوب 13/ 9 /1367 مجلس شوراي اسلامي، اساسنامه شركت سهامي بيمه دانا را بشرح زير تصويب نمودند.
ماده 1 ـ شركت سهامي بيمه دانا كه در اين اساسنامه شركت ناميده ميشود با رعايت قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري و قانون اداره امور شركتهاي بيمه، طبق مقررات اين اساسنامه اداره خواهد شد. كه در موارد پيش‌بيني نشده مشمول قانون تجارت مي‌باشد و در صورتي تابع مقررات عمومي مربوط به دولت و مؤسساتي كه با سرمايه دولت تشكيل شده‌اند مي‌گردد كه در مقررات مزبور صراحتا از شركت سهامي بيمه ايران نام برده شده باشد. شركت داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-