فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره انتشار : 10460	
تاريخ روزنامه رسمي : 02 /11 /1359	

‌قانون پرداخت بخشي از دستمزد كاركنان طرح‌هاي عمراني در مناطق جنگي
مصوب 1359/09/09

‌ماده واحده - به رؤساي دستگاه‌هاي اجرايي طرح‌هاي عمراني واقع در مناطق جنگي كه بر اثر وقوع جنگ تمام يا قسمتي از برنامه عمليات سال 1359 طرح مصوب آنها متوقف شده است اجازه داده مي‌شود از محل اعتبارات مصوب سال 1359 طرح مربوطه بخشي از دستمزد كاركنان شاغل آن ‌قسمت از طرح‌هاي مصوب سال جاري را كه به صورت اماني انجام مي‌گرفته است پرداخت نمايند.

‌تبصره - مدت پرداخت و شرايط پرداخت و ساير خصوصيات بر اساس آيين‌نامه‌اي است كه به تصويب هيئت دولت رسيده باشد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و تبصره آن در جلسه علني روز يكشنبه نهم آذر ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و نه شمسي با حضور شوراي نگهبان به‌تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-