فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 230246/ت40675هـ	شماره انتشار : 18645	
تاريخ ابلاغ: 10/ 12/ 1387	تاريخ روزنامه رسمي : 14/ 12/ 1387	

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۴/ ۱۰/ ۱۳۸۷ بنا به پيشنهاد شماره ۱۳۹۲۱/۱مورخ ۲۲/ ۵/ ۱۳۸۷ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و به استناد ماده (۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران- مصوب ۱۳۸۳- اساسنامه شركت فناوري اطلاعات ايران را به شرح زير تصويب نمود :

اساسنامه شركت فنّاوري اطلاعات ايران|
مصوب 04/ 10/ 1387

فصل اول ـ كليات و تعاريف

ماده ۱- شركت فناوري اطلاعات ايران كه در اين اساسنامه به اختصار «شركت» ناميده مي شود، از شركت مخابرات ايران منفك و به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات منتقل و اساســنامه آن به شــرح زير اصلاح مي شود.

ماده ۲- هدف از تشكيل شركت عبارت است از : 
۱- مديريت، حمايت و ساماندهي امور مربوط به امنيت فضاي تبادل اطلاعات، نرم افزار و سخت افزار، بالا بردن آمادگي الكترونيكي، توسعه اينترنت، توسعه فنّاوري اطلاعات و كاربردهاي آن در كشور. 
۲- مديريت و نظارت بر يكپارچه سازي فعاليت هاي حوزه فنّاوري اطلاعات و كاربردهاي الكترونيكي. 
۳- هدايت بخش فنّاوري اطلاعات كشور به عنوان كارگزار وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و ارائه پيشنهاد سياست هاي حمايتي از بخش خصوصي براي فراگير كردن كاربرد فنّاوري اطلاعات در كشور.

ماده ۳- مركز شركت در تهران مي باشد و شركت مي تواند با تصويب مجمع عمومي براي انجام وظايف قانوني خود شعبي در ساير مناطق كشور تأسيس و يا در صورت مقتضي نسبت به انحلال آنها اقدام نمايد.

ماده ۴- شركت داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و به صورت شركت سهامي خاص اداره مي شود. همچنين شركت داراي استقلال مالي، اداري و استخدامي مي باشد و بر اساس آيين نامه هايي كه در اين خصوص در چارچوب قوانين و مقررات تهيه و به تصويب مراجع ذي صلاح مي رسد اداره مي شود.

ماده ۵- مدت فعاليت شركت نامحدود است.

ماده ۶- سرمايه شركت مبلغ چهارصد ميليارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۴۰۰) ريال مي باشد كه به چهار ميليون (۴.۰۰۰.۰۰۰) سهم يكصد هزار (۰۰۰/ ۱۰۰) ريالي با نام تقسيم مي گردد و صد درصد (۱۰۰%) سهام متعلق به دولت است.

تبصره - از تاريخ ابلاغ اين اساسنامه، حداكثر به مدت يك سال ، تاسيسات ، لوازم ، تجهيزات، نيروي انساني و كليه اموال منقول و غير منقـــول مربوط از شركت مخابرات ايران و شــركت هاي زير مجموعه آن به شركت منتقل مي شود و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بنا به درخواست شركت وفق قوانين و مقررات مربوط، اسناد مالكيت اراضي و املاك مورد انتقال را در دفاتر مربوط به نام شركت اصلاح مي نمايد.

فصل دوم ـ فعاليت و وظايف شركت

ماده ۷- موضوع فعاليت و وظايف شركت عبارت است :

۱ - ارائه پيشنهادهاي لازم در زمينه راهبردها ، سياست ها و برنامه هاي بلند مدت و ميان مدت فنّاوري اطلاعات و ارائه آن در چارچوب تعيين شده وزارت ارتباطات و فنّاوري اطلاعات .

۲ - طراحي ، به ­روزرساني و اصلاح معماري فناوري اطلاعات كشور جهت تصويب در مراجع ذي ­صلاح .

۳ - ساماندهي ، نظارت و هدايت خدمات اينترنت و اينترانت در كشور به منظور كاهش وابستگي به شبكه جهاني اينترنت .

۴ - مميزي و ايجاد هماهنگي بين پروژه هاي ملي فنّاوري اطلاعات .

۵ - تهيه و پيشنهاد دستورالعمل ها ، ضوابط ، معيارها ، آيين نامه هاي لازم و استانداردهاي فني و تخصصي مورد نياز براي قلمرو فنّاوري اطلاعات جهت تصويب توسط مراجع ذي صلاح .

۶- عضويت و حضور در مجامع و اتحاديه هاي تخصصي ملي، منطقه اي و بين‌المللي در چارچوب وظايف شركت و يا به نمايندگي از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات.

7 - پيگيري مصوبات هيئت­ وزيران و وزارت ارتباطات و فنّاوري اطلاعات در حوزه فنّاوري اطلاعات .

۸ - يكپارچه سازي سيستم هاي فيلترينگ و نظارت بر اجراي صحيح آن در چارچوب سياست هاي مربوط .

۹ - مديريت ، نظارت و ساماندهي خادم هاي نام هاي دامنه ملي و آدرس هاي اينترنتي مورد استفاده در كشور .

۱۰- بررسي، مطالعه و ساير اقدامات لازم براي توسعه فنّاوري، انتقال دانش فني، حمايت از توسعه فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي در زمينه هاي تخصصي مرتبط با وظايف شركت .

۱۱ - ايجاد ، توسعه ، نگهداري و بهره برداري از مراكز داده ملي اينترنتي به­ منظور ميزباني و حفظ داده هاي حساس دولتي .

۱۲ - جمع آوري ، اندازه گيري ، تحليل و پيشنهاد ارتقاء شاخص هاي توسعه فناوري اطلاعات و كاهش شكاف ديجيتالي جهت تصويب توسط مراجع ذي­ صلاح .

۱۳ - تهيه ، تدوين و هماهنگي برنامه هاي امنيتي و مديريت مخاطرات در حوزه فنّاوري اطلاعات در سطح ملي ، منطقه اي و بين الملل .

۱۴ - مديريت ، نظارت و ساماندهي مراكز فوريت هاي امنيتي فضاي تبادل اطلاعات كشور .

۱۵ - كمك به تامين زيرساخت هاي نرم افزاري توسعه كاربردهاي الكترونيكي و نرم افزارهاي متن باز .

۱۶ - تهيه و تصويب دستورالعمل ها و ضوابط مورد نياز و رتبه بندي پيمانكاران ، ناظران و مشاوران در قلمرو فناوري اطلاعات .

۱۷ - تهيه و پيشنهاد ضوابط و دستورالعمل هاي حفظ سرمايه هاي مادي و معنوي ، اسرار كسب و كار و مالكيت خصوصي در فضاي تبادل اطلاعات به مراجع ذي صلاح و نظارت بر اجراي آنها در چارچوب مقررات مربوطه .

۱۸ - رفع اختلاف در حوزه فناوري اطلاعات بين طرف هاي دعوي در موارد غير قضايي .

۱۹ - ارائه خدمات مشاوره در حوزه فناوري اطلاعات .

۲۰- مبادرت به انجام هرگونه فعاليتي كه منطبق با هدف شركت باشد.

تبصره- شركت مجاز به ايجاد شركت و يا سرمايه گذاري در شركت هاي ديگر نمي باشد.

فصل سوم ـ اركان شركت

ماده ۸ - اركان شركت عبارتند از: 
۱- مجمع عمومي . 
۲- هيات مديره و مدير عامل. 
۳- بازرس (حسابرس).

ماده ۹ - مجمع عمومي شركت از اعضاي زير تشكيل مي شود : 
۱- وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات (رييس مجمع عمومي) 
۲- وزير امور اقتصادي و دارايي 
۳- وزير بازرگاني 
۴- وزير صنايع و معادن 
۵- معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور

ماده ۱۰- مجامع عمومي شركت عبارتند از: 
الف ) مجمع عمومي عادي 
ب) مجمع عمومي فوق‌العاده

ماده ۱۱- مجمع عمومي عادي حداقل سالي دو بار تشكيل خواهد شد. يك بار براي استماع و رسيدگي به گزارش هيات مديره و بازرس (حسابرس) شركت و اتخاذ تصميم نسبت به صورت هاي مالي و ساير موضوعاتي كه با رعايت قوانين و مقررات در دسـتور جلسه مجمع عمومي قرار گرفته است. بار دوم جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به بودجه سال آتي و برنامه ها و خط مشي آتي شركت و ساير موضوعاتي كه در دستور جلسه مجمع عمومي قيد شده است.

ماده ۱۲ - مجمع عمومي عادي با حضور اكثريت و مجمع عمومي فوق العاده با حضور كل اعضاء رسميت خواهد داشت و تصميمات مجمع عمومي عادي با اكثريت آراء و تصميمات مجمع عمومي فوق العاده با اتفاق آراء اعضاء مجمع عمومي به تصويب مي رسد . دعوت مجمع عمومي اعم از عادي و فوق العاده با ذكر تاريخ و محل تشكيل و دستور جلسه حداقل ده روز قبل از انعقاد مجمع عمومي به عمل خواهد آمد . سوابق مربوط به موضوعاتي كه در دستور مجمع عمومي قرار دارد بايد همراه دعوتنامه براي اعضاي مجمع عمومي ارسال شود .

ماده ۱۳ - وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي به شرح زير مي باشد :

۱ـ اتخاذ تصميم نسبت به سياست هاي كلي و برنامه هاي عملياتي آتي شركت.

۲ـ رسيدگي و اظهار نظر و اتخاد تصميم نسبت به گزارش عملكرد سالانه ، صورت هاي مالي و بودجه شركت.

۳ـ اتخاذ تصميم نسبت به اندوخته ها و نحوه تقسيم سود ويژه شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

۴ـ انتخاب يا عزل اعضاي هيئت مديره و بازرس (حسابرس) شركت.

۵ـ تعيين حقوق و مزاياي اعضاي هيئت مديره با رعايت مصوبات شوراي حقوق و دستمزد و تعيين پاداش اعضاي ياد شده با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

۶ـ تعيين حق‌الزحمه بازرس (حسابرس) شركت.

۷ـ اتخاذ تصميم در خصوص اصلاح آيين نامه هاي مالي، معاملاتي، استخدامي و رفاهي شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط و ارايه آنها به مراجع ذي صلاح براي تصويب نهائي.

۸ـ اتخاذ تصميم در خصوص تعرفه هاي خدمات مرتبط با شركت در چارچوب قوانين و مقررات مربوط و ارايه آن به مراجع ذي ربط براي تصويب.

۹ـ اتخاذ تصميم نسبت به ساختار كلان شركت، شرح وظايف و تعيين سقف پست هاي شركتي مورد نياز و برنامه هاي جذب نيروي انساني با رعايت قوانين و مقررات مربوط پس از تاييد مراجع ذي ربط.

۱۰ـ اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد هيئت مديره در مورد صلح و سازش در دعاوي و ارجاع امر به داوري و تعيين داور و همچنين استرداد دعوي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

تبصره - در مواردي كه صلح و سازش در دعاوي و ارجاع امر به داوري و تعيين داور و همچنين استرداد دعوي مربوط به اموال عمومي باشد ، رعايت اصل ( ۱۳۹ ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي خواهد بود .

۱۱ـ تعيين روزنامه كثيرالانتشار به منظور درج آگهي هاي شركت.

۱۲ـ اتخاذ تصميم نسبت به ساير موضوعاتي كه طبق قوانين و مقررات و مفاد اين اساسنامه مستلزم تصويب مجمع عمومي عادي شركت است و در دستور جلسه مجمع عمومي قيد شده است.

تبصره - گزارش عملكرد سالانه هيات مديره و صورت هاي مالي شركت و گزارش بازرس(حسابرس) بايد حداقل دو هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار كليه اعضاي مجمع عمومي قرار گيرد.

۱۳ـ اتخاذ تصميم براي تحصيل وام و يا اعتبار داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات مربوط

ماده ۱۴ - وظايف مجمع عمومي فوق‌العاده به شرح زير مي باشد : 
۱ـ اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه شركت و پيشنهاد به مراجع ذي صلاح براي تصويب. 
۲- بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه شركت در چارچوب قوانين و پيشنهاد به مراجع ذي صلاح براي تصويب. 
۳- بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به انحلال شركت در چارچوب قانون و پيشنهاد به مراجع ذي صلاح براي تصويب.

ماده ۱۵ - هيات مديره شركت مركب از پنج عضو اصلي خواهد بود كه به پيشنهاد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و تصويب مجمع عمومي عادي از بين افراد با تحصيلات عالي و داراي سابقه مديريت و صاحب نظر در تخصص هاي مرتبط با فعاليت هاي شركت با اولويت كاركنان شركت براي مدت دو سال انتخاب مي شوند و پس از انقضاي مدت تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده است، در سمت خود باقي خواهند بود و انتخاب مجدد آنها براي دوره هاي بعد مجاز است.

تبصره 1- اعضاي هيات مديره بايد به طور تمام وقت به خدمت در شركت اشتغال داشته باشند و قبول و تصدي هرگونه شغل موظف يا غير موظف در خارج از شركت براي آنها ممنوع مي باشد ولي اشتغال در اموري كه صرفاً جنبه تدريس داشته باشد به نحوي كه در اداره شركت اخلالي پيش نيايد با موافقت رييس مجمع عمومي شركت مجاز مي باشد. هريك از اعضاي هيات مديره به ترتيبي كه هيات مديره مشخص مي نمايد، راهبري حوزه اي از فعاليت هاي شركت را عهده دار خواهند بود.

تبصره 2- اعضاي هيات مديره از بين خود يك نفر را به عنوان رييس هيات مديره و يك نفر را به عنوان نايب رييس انتخاب مي نمايند كه با حكم وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات منصوب مي شوند. ضمناً رييس هيئت مديره در حكم معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات خواهد بود.

ماده ۱۶- در صورت فوت، حجر، استعفا يا بركناري هر يك از اعضاي هيأت مديره، جانشين طبق ماده (۱۵) اين اساسنامه براي بقيه مدت تعيين خواهد شد.

ماده ۱۷- جلسات هيأت مديره با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات حداقل با سه رأي موافق اتخاذ خواهد شد.

ماده ۱۸- جلسات هيأت مديره در هر موقع بنا به دعوت رييس هيأت مديره و حداقل ماهي يك بار به طور منظم در محل شركت تشكيل و دستور جلسه يك هفته قبل از تشكيل جلسه توسط رييس هيأت مديره براي اعضا ارسال خواهد شد. در موارد اضطراري رعايت تشريفات مزبور با تشخيص رييس هيأت مديره الزامي نخواهد بود.

تبصره - اداره جلسات هيأت مديره با رييس هيأت مديره و در غياب او با نايب رييس هيأت مديره مي باشد.

ماده ۱۹- هيأت مديره داراي دفتري خواهد بود كه صورتجلسات هيأت مديره با لحاظ نمودن نظر اعضا در آن درج و به امضاء خواهد رسيد. يك نسخه از مصوبات هيأت مديره حداكثر ظرف پنج روز به وزارت ارتباطات و فنّاوري اطلاعات فرستاده مي شود.

ماده ۲۰- هيأت مديره براي انجام هر گونه عمليات و معاملاتي كه مربوط به موضوع فعاليت شركت بوده و اتخاذ تصميم درباره آنها در حيطه وظايف مجامع عمومي قرار نگرفته باشد با رعايت قوانين و مقررات مربوط داراي اختيارات كامل است. هيأت مديره به ويژه داراي وظايف و اختيارات زير مي باشد:

۱- پيشنهاد خط مشي و برنامه هاي كلان شركت به مجمع عمومي.

۲- تأييد برنامه عملياتي شركت براي ارائه به مجمع عمومي جهت تصويب .

۳- رسيدگي و تأييد بودجه سالانه، گزارش عملكرد سالانه و صورت هاي مالي شركت و ارائه آن به مجمع عمومي.

۴- تأييد آيين نامه هاي مالي ، معاملاتي، استخدامي و رفاهي شركت و ارائه آن به مجمع عمومي براي اتخاذ تصميم با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

۵- تصويب ضوابط مربوط به مبادله اطلاعات علمي، فني ، صنعتي و بازرگاني در زمينه هاي مرتبط با فعاليت شركت و مفاد اين اساسنامه.

۶- بررسي و تصويب اخذ وام و اعتبار به پيشنهاد مديرعامل و در قالب مصوبات مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

۷- انجام تمهيدات لازم جهت حسابرسي داخلي نسبت به عمليات ، معاملات و كليه فعاليت هاي شركت.

۸ - بررسي و پيشنهاد اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه به مجمع عمومي جهت اتخاذ تصميم با رعايت قوانين و مقررات مربوط .

۹- بررسي ساختار كلان شركت و سقف پست هاي سازماني و برنامه جذب و تعديل نيروي انساني و پيشنهاد آن به مجمع عمومي.

۱۰- تصويب تشكيلات تفصيلي شركت در چارچوب تشكيلات كلان شركت و اعلام به مجمع عمومي طبق قوانين و مقررات.

۱۱ - بررسي و پيشنهاد در مورد صلح و سازش در دعاوي و ارجاع به داوري و تعيين داور و همچنين استرداد دعوا به مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات مربوط .

۱۲- انتخاب، تعيين حقوق و مزايا و عزل مديرعامل.

۱۳- بررسي و تصويب دستورالعمل هاي داخلي لازم براي اداره شركت.

۱۴- تشخيص مطالبات مشكوك الوصول و بررسي و پيشنهاد درباره مطالبات لاوصول براي اتخاذ تصميم به مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

تبصره- هيأت مديره به مسئوليت خود مي تواند قسمتي از اختيارات خود را به مديرعامل تفويض نمايد.

ماده ۲۱- مديرعامل بالاترين مقام اجرايي شركت مي باشد كه براي مدت دو سال از بين اعضاي هيأت مديره يا خارج از آن توسط هيأت مديره انتخاب و با حكم وزير ارتباطات و فنّاوري اطلاعات منصوب مي شود. مديرعامل مي تواند با تصويب سه چهارم (۴/۳) آراء حاضر در مجمع عمومي همزمان رييس هيئت مديره شركت نيز باشد.

ماده ۲۲- مديرعامل شركت در حدود اختياراتي كه توسط هيأت مديره به او تفويض شده است نماينده شركت محسوب و از طرف شركت حق امضاء دارد.

تبصره - مديرعامل مي تواند بخشي از وظايف و اختيارات خود را به هر يك از كاركنان شركت تفويض نمايد.

ماده ۲۳- مديرعامل نماينده قانوني شركت در كليه مراجع اداري و قضايي بوده و براي دفاع از حقوق شركت و تعقيب دعاوي و طرح آن اعم از كيفري و حقوقي حق توكيل به غير را دارد. مديرعامل مي تواند با رعايت مفاد بند (۱۰) ماده (۱۳) اين اساسنامه نسبت به صلح و سازش در دعاوي و ارجاع موارد به داوري و تعيين داور و همچنين استرداد دعوي اقدام نمايد.

ماده ۲۴- كليه چك ها، اسناد، اوراق مالي، قراردادها و اسناد تعهد آور شركت بايد به امضاي مديرعامل يا نماينده وي و يكي از اعضاي هيأت مديره برسد. مكاتبات اداري به امضاي مديرعامل يا نماينده وي خواهد رسيد. ضمناً كليه چك ها علاوه بر امضاي ياد شده به امضاي ذي حساب و يا نماينده مجاز وي خواهد رسيد.

ماده ۲۵- شركت داراي بازرس (حسابرس) خواهد بود كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط و تصويب مجمع عمومي براي مدت يك سال انتخاب مي شود و تا زماني كه جانشين وي انتخاب نشده باشد به وظايف خود ادامه خواهد داد. اهم وظايف بازرس (حسابرس) به شرح زير است: 
۱- تطبيق عمليات شركت با قوانين و مقررات مربوط و اين اساسنامه و آيين نامه هاي اختصاصي و بودجه مصوب. 
۲- رسيدگي به صورت هاي مالي شركت طبق استانداردهاي حسابرسي و ارائه گزارش نتايج رسيدگي هاي انجام شده به مجمع عمومي و هيأت مديره شركت . 
۳- پيشنهاد نظرات مفيد به هيأت مديره شركت. 
۴- ساير وظايف پيش بيني شده در قوانين و مقررات مربوط.

تبصره 1- اقدامات بازرس در اجراي وظايف خود نبايد مانع جريان كارهاي عادي شركت گردد.

تبصره 2 - مجمع عمومي عادي در مواردي­كه بازرس اصلي را براساس قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي ـ مصوب 1372 - انتخاب كرده باشد ، مي تواند بازرس علي البدل را نيز براساس قانون يادشده انتخاب كند تا چنانچه بازرس و حسابرس اصلي قادر به انجام وظايف خود نبود حسب تشخيص رييس مجمع عمومي به وظايف خود عمل نمايد .

فصل چهارم ـ امور مالي

ماده ۲۶- سال مالي شركت از اول فروردين ماه تا پايان اسفند ماه همان سال است.

ماده ۲۷- صورت هاي مالي شركت بايد با رعايت استانداردهاي حسابداري تهيه و در موعد مقرر در اختيار بازرس (حسابرس) قرار داده شود.

ماده ۲۸- شركت مكلف است هر سال معادل ده درصد (۱۰%) سود ويژه خود را به منظور افزايش بنيه مالي به عنوان اندوخته قانوني منظور نمايد تا وقتي كه اندوخته يادشده معادل سرمايه ثبت شده شركت شود.

ماده ۲۹- شركت مكلف است هر سال معادل بيست درصد (۲۰%) سود ويژه خود را به عنوان اندوخته احتياطي منظور و پس از آنكه ميزان اندوخته به يك دهم (۱۰/ ۱) سرمايه بالغ گرديد احتساب اندوخته احتياطي منوط به تصميم مجمع عمومي خواهد بود.

ماده ۳۰- شركت مجاز است با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به افتتاح حساب جاري به ارزهاي خارجي در يكي از بانك هاي دولتي اقدام و تمام درآمد ارزي شركت حاصل از تصفيه حساب هاي ارزي را به حساب ياد شده واريز نمايد.

ماده ۳۱- تصويب صورت هاي مالي شركت از طرف مجمع عمومي به منزله مفاصا حساب هيأت مديره در همان دوره تلقي مي شود.

فصل پنجم ـ ساير مقررات

ماده ۳۲- هيأت مديره، مديرعامل و كاركنان شركت مكلف و مسئول حفظ اسرار و كليه سرمايه هاي اطلاعاتي در اختيار شركت مي باشند و در صورت تخلف به مجازات مقرر در قوانين مربوط محكوم خواهند شد.

ماده ۳۳- شركت مجاز است با موافقت وزير ارتباطات و فنّاوري اطلاعات و رعايت قوانين و مقررات مربوط در صورت لزوم از خدمت اتباع واجد شرايط كشورهاي ديگري كه روابط سياسي حسنه با دولت جمهوري اسلامي ايران دارند براي مدت معين استفاده نموده و اقدامات لازم براي تربيت جانشين آنها در اسرع وقت به عمل آورد.

اين اساسنامه به موجب نامه شماره ۳۰۲۶۱/ ۳۰/ ۸۷ مورخ ۱۰/ ۱۱/ ۱۳۸۷ شوراي نگهبان به تاييد شوراي ياد شده رسيده است .

پرويز داودي 
معاون اول رييس جمهور
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-