فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        نظر شماره 3120 مورخ 23/ 12 /63 شوراي نگهبان:
شوراي‌عالي محترم قضايي
با سلام و مسئلت مزيد توفيق؛ ضمن ارسال نامه شماره 5734 مورخ 12/ 10/ 63 و نامه شماره 7534 مورخ 12 /10/ 63 اداره ثبت باختران با توجه به اينكه در نظر مربوط به خسارت تأديه كه طي نامه شماره 9499 مورخ 25 /8/ 62 اعلام شده است فرقي بين مواد مذكور در نامه اداره مرقومه نيست دستور مقتضي صادر فرماييد.
دبير شوراي نگهبان ـ لطف‌الله صافي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-