فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 23595/ 48036
تاريخ: 4/ 3/ 1393
اساسنامه شركت عمران شهر جديد مجلسي

شوراي محترم نگهبان
در اجراي اصل (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست اساسنامه شركت عمران شهر جديد مجلسي كه در جلسه 3/ 2/ 1393 هيئت وزيران به تصويب رسيده است، براي اقدام معمول ارسال مي­شود.
 اسحاق جهانگيري
 معاون اول رئيس جمهور
وزارت راه و شهرسازي
هيئت وزيران در جلسه 3/ 2/ 1393 به پيشنهاد شماره 02/ 100/ 62161 مورخ 5/ 11/ 1392 وزارت راه و شهرسازي و به استناد تبصره (5) ماده (11) قانون زمين شهري ـ مصوب 1366 ـاساسنامه شركت عمران شهر جديد مجلسي را به شرح زير تصويب كرد: 
ماده 1 ـ شركت عمران شهر جديد مجلسي كه در اين اساسنامه به اختصار شركت ناميده مي­شود شركتي سهامي و دولتي و زيرمجموعه شركت عمران شهرهاي جديد (مادر تخصصي) و داراي شخصيت حقوقي مستقل است و براساس مفاد اين اساسنامه و قوانين و مقررات مربوط فعاليت مي­نمايد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-