فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

طرح عضويت رئيس سازمان پدافند غير عامل كشور در برخي از شوراهاي عالي

جلسه 8/‏6/‏1396


منشي جلسه ـ دستور بعدي: «طرح عضويت رئيس سازمان پدافند غير عامل كشور در برخي از شوراهاي عالي[1]

ماده واحده- از تاريخ تصويب اين قانون رئيس سازمان پدافند غير عامل كشور در راستاي مأموريت ذاتي خود و در جهت برقراري تعامل نزديك با دستگاههاي اجرايي كشور و اعمال سياستها و تدابير مقام معظم رهبري در حوزه پدافند غير عامل، عضو شوراهاي عالي ذيلالذكر ميشود:

الف- شوراي عالي عتف

ب- شوراي عالي آمايش سرزمين

پ- شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي

ت- شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران

ث- شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور

ج- شوراي عالي فضاي مجازي.»

آقاي عليزاده ـ منظور از «عتف» چيست؟ همان عطف قديم است كه با «طاء» بوده است؟

منشي جلسه ـ نه، اين كلمه اختصاري است؛ منظور وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است.

آقاي اسماعيلي ـ نه آقاي عليزاده، منظور وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ كلمه‌‌ي فارسي نيست.

آقاي عليزاده ـ اين‌‌ كلمات اختصاري سابقاً در امور نظامي بوده است؛ حالا همهجا آمده است.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ آقاي دكتر [رهپيك]، شما بفرماييد اكنون چه كسي رئيس پدافند غير عامل را نصب ميكند؟

آقاي ره‌پيك ـ من در اين مورد توضيحي عرض ميكنم.

آقاي اسماعيلي ـ من هم ميخواهم توضيحي عرض كنم.

آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر اسماعيلي هم در اين خصوص توضيحي دارند. آقاي دكتر، بفرماييد.

آقاي اسماعيلي ـ بسم الله الرحمن الرحيم. اين مصوبه، مصوبهي خوبي است و لازم است كه رئيس سازمان پدافند غير عامل، عضو اين شوراها باشد؛ منتها مؤسسِ شوراي عالي فضاي مجازي، «آقا» [= مقام معظم رهبري] است و تمام اعضاي آن را هم ايشان تعيين ميكند. به نظرم اگر مجلس براي عضويت در اين شورا، شخصي را مستقيماً به آن تحميل كند، مناسب نيست؛ اين كار بايد با اذن رهبري باشد.

آقاي مؤمن ـ بله، مناسب نيست و خلاف قانون اساسي است.

آقاي اسماعيلي ـ بله، خلاف قانون اساسي است.

آقاي مؤمن ـ اين، خارج از حدود اختيارات مجلس است؛ مجلس حق ندارد رهبري را به امري الزام كند.

آقاي اسماعيلي ـ شما هم همين مطلب را [در نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي] فرمودهايد؟

آقاي مؤمن ـ بله.

آقاي اسماعيلي ـ خب بله، منظور ما هم همين بود.

آقاي مؤمن ـ بله، ايراد ما [در مجمع مشورتي فقهي] هم همين است.[2]

آقاي ره‌پيك ـ حاجآقاي عليزاده، بنده توضيحي عرض كنم؟

آقاي عليزاده ـ بفرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ سازمان پدافند غير عامل، اساسنامهاي دارد كه در سال 1393 به تأييد «آقا» [= مقام معظم رهبري] رسيده است و در روزنامهي رسمي هم چاپ شده است.[3] بند (5) ماده (14) اين اساسنامه[4] ميگويد كه رئيس اين سازمان بايد در شش شوراي عالي عضو باشد. در اين اساسنامه كه مورد تأييد «آقا» است، اين شوراها را نام برده است كه نام يكي از آن شوراها، در اين مصوبه نيامده و يكي از شوراهايي كه مجلس در اينجا اضافه كرده، در آنجا [= اساسنامهي سازمان پدافند غير عامل ستاد كل نيروهاي مسلح] نيست. بعد در همان اساسنامه  هم آمده است كه اصلاحات آن بايد به پيشنهاد ستاد كل نيروهاي مسلح باشد و «آقا» هم آن را تأييد كنند.[5] الآن بالاخره سؤال اين است كه وقتي اين اساسنامه را «آقا» تأييد كردهاند و در آن اساسنامه هم يكي از موادش در مورد همين عضويت رئيس پدافند غير عامل در شوراهاي عالي است، آيا اساساً مجلس ميتواند در اين موضوع ورود كند [و اقدام به قانونگذاري كند]؟

آقاي عليزاده ـ نه، نميتواند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، مجلس نميتواند ورود كند.

آقاي كدخدائي ـ اين مصوبه، كدام مورد [از موارد عضويت رئيس پدافند غير عامل در شوراهاي الي] را ندارد؟

آقاي ره‌پيك ـ شوراي عالي انقلاب فرهنگي.

آقاي مؤمن ـ نه، شوراي عالي فضاي مجازي را ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، شوراي عالي فضاي مجازي در اساسنامه هست.

آقاي كدخدائي ـ بله حاجآقا، شوراي عالي فضاي مجازي در اساسنامه هست.

آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ ما اصلاً كاري به مفاد اين مصوبه نداريم، بلكه به ماهيتش ايراد داريم. ما ميگوييم چون اعضاي شوراي عالي فضاي مجازي را حضرت «آقا» تعيين ميكنند، مجلس نميتواند ورود كند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، كل آن [از جهت ورود مجلس به اين موضوع] ايراد دارد.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ آن [= عضويت رئيس پدافند غير عامل در شوراي عالي فضاي مجازي كه در اساسنامهي سازمان پدافند غير عامل] هست؛ آن را هم «آقا» فرمودهاند.

آقاي ابراهيميان ـ نه حاجآقا، در اينجا هم يك مشكلي پيش ميآيد؛ چون اينجا دو تا امر است.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ نه، اينجا اشكالي ندارد.

آقاي ابراهيميان ـ نه، اينجا دو تا امر است [و ممكن است از اين جهت، مشكلي پيش بيايد]. چون ممكن است  يكي از آنها، مثلاً مصوبهاي كه حضرت «آقا» فرمودهاند از بين برود، آنوقت مصوبهي مجلس باقي ميماند. در اين صورت، اگر قرار باشد مجلس مداخله نكند، [عضويت رئيس پدافند غير عامل در آن شورا لغو ميشود.] اما اگر مصوبهي مجلس باشد، [با از بين رفتن مصوبهي مقام معظم رهبري در آن خصوص، عضويت رئيس پدافند غير عامل در آن شورا] حذف نميشود؛ چون مجلس در اين خصوص، «قانون» وضع كرده است.

آقاي ره‌پيك ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ با مصوبهي مجلس اعتبار اساسنامه هم لغو ميشود.

آقاي ابراهيميان ـ نه آقاي دكتر، اينطور نيست؛ چون قسمتي از اختيارات رئيس پدافند غير عامل، از يكجا [= مصوبهي رهبري] است و ق ديگر از اختياراتش از جاي ديگر [= مصوبهي مجلس]؛ يعني مبناي اعتبار اين مصوبه، از قوهي مقننه است و مبناي اعتبار اساسنامه، از رهبري و اختيارات رهبري است. يعني هر كدام به اعتبار و قوت و اقتداري كه دارند، يك قاعده وضع كردند.

آقاي عليزاده ـ نه، مجلس در مورد آن بخشي كه «آقا» [= مقام معظم رهبري] تعيين كرده است كه نميتواند قانون وضع كند.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر، مجلس نميتواند.

آقاي ابراهيميان ـ خب بله، منظور من هم همين است. اين كه هست، آنها ...

آقاي مؤمن ـ حالا اجازه بدهيد.

آقاي كدخدائي ـ حاجآقاي مؤمن بفرمايند.

آقاي عليزاده ـ بله، حضرت آيتالله مؤمن فرمايشي دارند.

آقاي كدخدائي ـ حاجآقا، بفرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ اگر الآن بگوييد مجلس ميتواند در اين موضوع ورود كند، بعداً مجلس ميتواند قانون خودش را اصلاح كند.

آقاي كدخدائي ـ نه، اين مصوبهي مجلس در حدود همان اساسنامه وارد شده است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين مصوبه اين را نگفته است.

آقاي مؤمن ـ اجازه بدهيد.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ اگر مصوبهي مجلس، همان مفاد اساسنامه را تكرار كند عيبي ندارد.

آقاي عليزاده ـ نه، مجلس در همان حد هم نميتواند مداخله كند؛ چون فردا اگر «آقا» [= مقام معظم رهبري] خواست در اساسنامهاش تجديدنظر بكند، مجلس در اين مورد، قانوني برايش وضع كرده است.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ يعني ميفرماييد اگر «آقا» فرمودند «لا اله الّا الله»، مجلس هم همان «لا اله الّا الله» را تكرار كند، عيبي دارد؟!

آقاي عليزاده ـ حالا اجازه بدهيد حضرت آيتالله مؤمن هم فرمايششان را بفرمايند. حضرت آيتالله مؤمن، بفرماييد.

آقاي مؤمن ـ اعضاي شوراي عالي فضاي مجازي را «آقا» خودشان تعيين فرمودهاند. ما در بحثي كه در مجمع فقهي قم راجع به اين مصوبه داشتيم، نامهي ابلاغيهي «آقا» را خوانديم. در آن ابلاغيه [كه رهبري در تاريخ 14/‏6/‏1394 در خصوص اعضاي شوراي عالي فضاي مجازي صادر كردهاند]، رئيس سازمان پدافند غير عامل، جزء آن چهار يا پنج نفري كه ايشان تعيين كردهاند، نبود؛ اما الآن مجلس با اين مصوبه، رئيس سازمان پدافند غير عامل را هم به آنها اضافه كرده است؛ با اينكه تعيين اعضاي آن شورا جزء كارهاي خود مقام معظم رهبري است.

آقاي عليزاده ـ مجلس حق مداخله در مورد اعضاي شوراي عالي فضاي مجازي ندارد. اگر «آقا» خودش ميخواهد بايد بفرمايد [كه فلان شخص يا فلان مقام، به عضويتِ اين شورا اضافه ميشود].

آقاي مؤمن ـ بله، انتخاب اعضاي شوراي عالي فضاي مجازي از اختيارات مقام معظم رهبري است؛ مثل اينكه مجلس نميتواند عضوي به مجمع تشخيص مصلحت نظام اضافه كند [در اينجا هم مجلس نميتواند عضوي به اعضاي شوراي عالي فضاي مجازي اضافه كند].

آقاي عليزاده ـ يا مثل اينكه خود شوراي عالي انقلاب فرهنگي بخواهد يكي را به تركيب خود اضافه كند.

آقاي مؤمن ـ بله، شوراي عالي انقلاب فرهنگي هم حق اين كار را ندارد؛ چون اين در اختيار خود مقام معظم رهبري است. اين كار مجلس در اين مصوبه، مثل الزام كردن رهبري به انجام كاري، به غير از آن وظايفي است كه در اصول قانون اساسي براي «آقا» آمده است. مجلس حق ندارد چنين كاري بكند. ما در مجمع مشورتي فقهي از اين جهت به اين مصوبه ايراد گرفتيم. آن عبارتي را كه ما در مجمع آوردهايم بخوانيد.

آقاي عليزاده ـ عبارت حضرات آقايان در مجمع مشورتي فقهي قم اين است؛ گفتهاند: «طرح عضويت رئيس سازمان پدافند غير عامل كشور در برخي شوراهاي عالي كه عضويتش در اين شوراها در بند (الف) تا (ث) بدون ايراد است، اما عضويتش در شوراي عالي فضاي مجازي به دليل اينكه اعضاء آن را مقام معظم رهبري «مدّ ظلهالعالي» تعيين فرمودهاند، اقدام مجلس به عضو قرار دادن رئيس سازمان در اين شورا دخالت در امور مربوط به رهبري است و الزام آن مقام معظم به عضو قرار دادن رئيس مذكور در آن شورا خلاف ولايت مطلقه فقيه و قهراً خلاف اصل (57) ميباشد.»[6]

آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛ اصل فرمايش حاجآقاي مؤمن را ما هم قبول داريم؛ يعني آن مواردي كه در اساسنامهي سازمان آمده است [در اين مصوبه هم هست.]

آقاي مؤمن ـ نه، اساسنامه چنين چيزي نميگويد.

آقاي كدخدائي ـ پس اولياش را چه ميفرماييد؟

آقاي مؤمن ـ خود «آقا» [حكم اعضاي شوراي عالي فضاي مجازي را در تاريخ 14/‏6/‏1394] ابلاغ فرمودند كه در آن حكم، رئيس سازمان پدافند غير عامل، جزء آن جمع نيست.[7]

آقاي كدخدائي ـ بله، درست است كه در آن ابلاغيه جزء اعضا نيست، ولي عضويت وي در اساسنامه [سازمان پدافند غير عامل] آمده است.

آقاي مؤمن ـ ما كاري به آن اساسنامه نداريم.

آقاي كدخدائي ـ خب، اساسنامه هم مصوب حضرت «آقا» است؛ در اساسنامه هم اين مطلب آمده است.

آقاي مؤمن ـ ولي آقايان گفتند كه در ابلاغيه [ي تعيين اعضاي شوراي عالي فضاي مجازي، رئيس پدافند غير عامل] جزء اعضاء نيست.

آقاي عليزاده ـ اعضاي شوراي عالي فضاي مجازي را «آقا» تعيين ميكند يا مجلس تعيين ميكند؟

آقاي مؤمن ـ «آقا» تعيين كرده است.

آقاي كدخدائي ـ خب اين اساسنامه را هم «آقا» تأييد كرده است.

آقاي عليزاده ـ اساسنامهي سازمان پدافند غير عامل را هم «آقا» تعيين كرده است؛ لذا مجلس نميتواند اين موضوع را به صورت «قانون» دربياورد.

آقاي كدخدائي ـ نه، مگر اين كار چه اشكالي دارد؟ بله، چون عضويت در شوراي عالي انقلاب فرهنگي [در اساسنامهي سازمان پدافند غير عامل آمده است، ولي در اين مصوبهي مجلس] نيامده است، فرمايش شما از اين جهت درست است؛ يعني آن مواردي را كه رهبري در جايي نفرمودهاند ما هم قبول داريم كه مجلس نميتواند در آن مورد قانون وضع كند، ولي آنجاهايي كه عضويت رئيس پدافند در جايي آمده است، حالا چه در نامهي ابلاغيهي رهبري [مثلاً براي انتصاب اعضاي شوراي عالي فضاي مجازي]، چه در اين اساسنامه سازمان پدافند غير عامل، [تأكيد مجلس بر آن موضوع در ضمن تصويب «قانون»] چه اشكالي دارد؟

آقاي عليزاده ـ اصلاً چرا مجلس در اين حوزه مداخله ميكند؟

آقاي كدخدائي ـ مداخله نكرده است.

آقاي عليزاده ـ چرا؛ مداخله كرده است.

آقاي كدخدائي ـ نه، در مصوبهي مجلس عين همان عبارت اساسنامه را تكرار كرده است.

آقاي ابراهيميان ـ ما يكوقت راجع به مفاد حكم مجعول بحث ميكنيم و يكوقت راجع به خود جعل ايراد داريم. اينجا خود جعل مغاير قانون اساسي است، نه مفاد حكم مجعول. اينطوري منظور است ديگر.

آقاي عليزاده ـ بله، ما به اين جعل ايراد داريم.

آقاي ره‌پيك ـ حاجآقاي عليزاده.

آقاي عليزاده ـ بله، بفرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ من عرض كردم غير از اينكه در اين اساسنامهي سازمان پدافند غير عامل كه مصوبهي رهبري است و در روزنامهي رسمي هم منتشر شده است، راجع به اين شوراهاي عالي تعيين تكليف شده است، يك مادهي ديگري هم در اين اساسنامه دارد كه ميگويد اصلاح اساسنامهي اين سازمان به رهبري پيشنهاد ميشود و در نهايت به تأييد ايشان ميرسد. خب يكي از اين اصلاحات اساسنامه هم همين موضوع است.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ يعني اگر قرار باشد كه عضويت رئيس پدافند غير عامل در اين شوراها در آينده كم يا زياد بشود، اين كار طبق اساسنامه بر عهدهي چه كسي است؟

آقاي عليزاده ـ بر عهده «آقا» [= مقام معظم رهبري] است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اساسنامهي سازمان مصوب سال 1392 است، ولي اين ابلاغيهي اعضاي شوراي عالي فضاي مجازي، مربوط به سال 1394 است.

آقاي كدخدائي ـ نه حاجآقا، اساسنامه مصوب 24/‏6/‏1394 است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اساسنامهي سازمان پدافند غير عامل در تاريخ 17/‏9/‏1393 به تأييد رهبري رسيده است و 14/‏11/‏1393 هم در روزنامهي رسمي منتشر شده است.

آقاي عليزاده ـ ما اصلاً هيچ كاري به اين مسائل نداريم؛ ولو اينكه اساسنامه بعداً هم تصويب شده باشد، ما ميگوييم اصلاً مجلس حق مداخله در اين امر را ندارد و نميتواند در اين خصوص اظهار نظر كند؛ چون «آقا» خودش اعضاي شوراي عالي فضاي مجازي را تعيين كرده است.

منشي جلسه ـ سال 1393 حضرت «آقا» اساسنامهي سازمان پدافند غير عامل را تأييد كرده است كه در آن، رئيس سازمان پدافند، عضو شوراي عالي فضاي مجازي اعلام شده است.

آقاي عليزاده ـ بله، در اساسنامهي سازمان نوشته شده است كه رئيسش عضو شوراي عالي باشد. در اين مورد ما حرفي نداريم؛ اما آيا مجلس مجدداً ميتواند بيايد چنين چيزي بگويد؛ يعني اگر مجلس [در ضمن تصويب يك قانون] بيايد بگويد كه آقايان اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام و آقايان رؤساي سه قوه هم در اين شورا حضور داشته باشند، آيا شما اين مسئله را قبول ميكنيد؟

آقاي كدخدائي ـ آن بحث ديگري است. اين مصوبهي مجلس، الآن اين موضوع تقدّم و تأخر [مفاد اساسنامه و ابلاغيه] را مدّ نظر دارد.

آقاي اسماعيلي ـ آقاي دكتر [كدخدايي]، من به عرضي كه كردم يك نكتهاي اضافه كنم. ببينيد؛ الآن بحث بر اين متمركز شده است كه اين آقاي رئيس سازمان پدافند غير عامل عضو اين شورا باشد يا نه. شما ميفرماييد «آقا» [= مقام معظم رهبري] فرموده‌‌اند كه عضو باشد، بنابراين اشكالي ندارد؛ ولي ما اين طرف قضيه را داريم ميگوييم كه اصلاً شوراي عالي فضاي مجازي نهادي است كه «آقا» مستقيماً آن را تشكيل داده و اعضايش را هم تعيين كرده است؛ لذا مجلس نميتواند در آن شورا دخالت كند.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي اسماعيلي ـ دقت ميكنيد؟ ما اينطرف قضيه را داريم ميگوييم.

آقاي كدخدائي ـ نه، برخي ميگويند كار مجلس در اينجا موجب دخالت نشده است؛ چون اين مصوبه، اينهماني است؛ يعني [عضويت رئيس پدافند غير عامل در اين شوراهاي عالي] در آنجا [= اساسنامهي سازمان پدافند غير عامل كه مصوب مقام معظم رهبري است] هست.

آقاي اسماعيلي ـ چرا ديگر؛ دخالت شده است.

آقاي كدخدائي ـ نه، الان مجلس گفته است همانجايي كه هستيد، باشيد.

آقاي اسماعيلي ـ نه آقاي دكتر، اگر فردا اساسنامهي اين سازمان تغيير كرد و «آقا» [= مقام معظم رهبري] اين بند [= موضوع عضويت رئيس پدافند غير عامل در شوراهاي عالي] را خط زدند، تكليف چيست؟

آقاي كدخدائي ـ اگر خط زدند، اين مصوبه هم خط زده ميشود.

آقاي اسماعيلي ـ نه ديگر؛ بحث بر سر همين است.

آقاي عليزاده ـ بنده مثال بسيار خوبي زدم براي اينكه بگويم مجلس نميتواند در اين حوزه دخالت كند. فرض كنيد الآن مجلس، مصوبهاي وضع كند و بگويد رئيس جمهور، رئيس قوهي قضائيه و رئيس مجلس در مجمع تشخيص مصلحت نظام عضو هستند. خب «آقا» هم [در حكم انتصاب اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام] به اين افراد براي عضويت در مجمع ابلاغ داده است، درست است؟ با وجود اين، ميگوييم مجلس نميتواند چنين چيزي [را در قالب قانون] تصويب كند. اينها در شوراي عالي انقلاب فرهنگي هم عضوند. آيا مجلس ميتواند [در قالب قانون] چنين چيزي را بگويد؟

 آقاي كدخدائي ـ به نظر من ميتواند.

آقاي اسماعيلي ـ خب شايد «آقا» [در حكم بعدياش] فرمود كه اينها ديگر عضو نباشند.

آقاي عليزاده ـ بله، ممكن است «آقا» بفرمايد كه اينها ديگر عضو آنجا نباشند.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ شايد بفرماييد وضع مصوبه در اين خصوص، كار لغوي است؛ يعني مثل اين است كه مثلاً فرض كنيد «آقا» [= مقام معظم رهبري] حكم رياست جمهوري را تنفيذ كنند، بعد مجلس هم بيايد و آن را تنفيذ كند.

آقاي اسماعيلي ـ نه، لغو نيست.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ چرا؛ لغو است.

آقاي عليزاده ـ در اين فرض، مجلس كه نميتواند تنفيذ كند؛ مجلس نبايد دوباره تنفيذ بكند؛ چون مجلس صلاحيتي براي تنفيذ ندارد. اصلاً اين كار، در صلاحيت مجلس نيست. بنابراين حضرات آقاياني كه به بند (ج) اين مصوبه، همانطور كه در مجمع مشورتي فقهي مرقوم فرمودهاند، ايراد دارند بفرمايند. من يك بار نظر مجمع را ميخوانم: «طرح عضويت رئيس سازمان پدافند غير عامل كشور در برخي شوراهاي عالي كه عضويتش در اين شوراها در بند (الف) تا (ث) بدون ايراد است، اما عضويتش در شوراي عالي فضاي مجازي به دليل اينكه اعضاء آن را مقام معظم رهبري «مدّ ظلهالعالي» تعيين فرمودهاند، اقدام مجلس به عضو قرار دادن رئيس سازمان در اين شورا دخالت در امور مربوط به رهبري است و الزام آن مقام معظم به عضو قرار دادن رئيس مذكور در آن شورا خلاف ولايت مطلقه فقيه و قهراً خلاف اصل (57) ميباشد.» آقاياني كه اين ايراد را قبول دارند رأي بدهند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين را هم قيد بفرماييد كه ولو اينكه اين عضويت در اساسنامهي سازمان آمده است. يعني تاريخ اين حكم متأخر [= ابلاغيهي انتصاب اعضاي شوراي عالي فضاي مجازي]، ناسخ [اساسنامهي سازمان پدافند غير عامل] است.

آقاي عليزاده ـ بله، ولو اينكه در اساسنامه هم آمده باشد.

آقاي اسماعيلي ـ يعني اينطوري بنويسند: تغيير در اعضاي شوراي عالي فضاي مجازي در صلاحيت مجلس نيست.

آقاي كدخدائي ـ ايراد شما كه يك چيز ديگري بود؛ با ايراد مجمع فقهي فرق ميكند. شما ميگوييد اصلاً مجلس ذاتاً [حق وضع مصوبه در اين خصوص را ندارد].

آقاي ابراهيميان ـ حالا يك مسئلهي ديگري هم در اينجا هست. آيا سازمان پدافند غير عامل به جعل قانونگذار و مجلس ايجاد شده يا جداگانه ايجاد شده است؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، رهبري آن را ايجاد كرده است.

آقاي ابراهيميان ـ خب، اين ايراد هم باقي است كه آيا اساساً تشكيل اين سازمان «قانون» دارد؟

آقاي عليزاده ـ بله، قانون دارد. ميگوييم: ولو اينكه در اساسنامهي سازمان، هويت رئيس پدافند غير عامل به عنوان عضو شوراي عالي فضاي مجازي آمده است.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ اصلش [= اصل ضرورت پدافند غير عامل و تشكيل سازمان آن] را هم «آقا» [= مقام معظم رهبري] در سال 1389 تأييد كرده است،[8] كه بعداً مجلس در مورد آن، قانون وضع كرده است.

آقاي اسماعيلي ـ بله، بعداً مجلس براي آن قانون تصويب كرده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ولي رهبري بعداً در سال 1394، ابلاغيه صادر كردهاند و شخصيتهاي حقوقي و حقيقي را معيّن كردهاند.

آقاي عليزاده ـ منظورتان اساسنامهي سازمان پدافند غير عامل است يا اساسنامهي شوراي عالي فضاي مجازي؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، منظورم شوراي عالي فضاي مجازي است. «آقا» در سال 1394، اعضاي حقيقي و حقوقي اين شورا را در ابلاغيه بيان كردهاند.

آقاي عليزاده ـ اعضاي اين شورا را هم خود ايشان [= مقام معظم رهبري] گذاشته است.

منشي جلسه ـ نه حاجآقا، ببخشيد، دو تا تاريخ است. اساسنامهي سازمان پدافند غير عامل در سال 1393 به تصويب «آقا» رسيده است كه رئيس پدافند غير عامل هم عضو شوراي عالي فضاي مجازي معرفي شده است.

آقاي عليزاده ـ در اساسنامهي سازمان هم كه آمده باشد، مجلس نميتواند در اين موضوع مداخله كند. ما اصلاً كاري به آن اساسنامه نداريم.

منشي جلسه ـ حاجآقا، عرض من هم تأييد صحبت شما است؛ من ميگويم كه در سال 1394، خود «آقا» [= مقام معظم رهبري] براي اعضاي شوراي عالي فضاي مجازي حكم صادر كردهاند، ولي رئيس پدافند غير عامل، جزء اعضاي اين شورا نيست.

آقاي عليزاده ـ بله، ميدانم. من ميگويم ولو اينكه ايشان در اساسنامه هم عضو باشد، ورود مجلس به اين موضوع، اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ حاجآقاي عليزاده، من كه اين ايراد را قبول ندارم، ولي دو تا از اين شوراها، يعني شوراي عالي ترافيك و شوراي عالي عتف، مصوب رهبري نيست. شما نسبت به آنها كه ايرادي نداريد.

آقاي عليزاده ـ نخير، ما فقط به شوراي عالي فضاي مجازي ايراد گرفتيم.

آقاي كدخدائي ـ پس فقط به همين يك شورا ايراد داريد؟

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ حاجآقاي عليزاده، غير از موضوع شوراي عالي فضاي مجازي، اصلاً ورود مجلس به اين مسئله كه قبلاً اساسنامهي آن را «آقا» [= مقام معظم رهبري] امضا كرده و در روزنامه رسمي هم منتشرشده است، اشكال دارد. ميفرماييد اين موضوع اشكالي ندارد؟! يعني اصل ورود مجلس به اصلاح اين اساسنامه، اشكال دارد؛ چون در واقع مجلس با اين مصوبه، دارد آن ماده از اساسنامهي سازمان را اصلاح ميكند.

آقاي عليزاده ـ منظورتان كدام اساسنامه است؟

آقاي ره‌پيك ـ اساسنامهي سازمان پدافند غير عامل كه در سال 1393 در روزنامهي رسمي منتشر شده است و مصوب «آقا» است.

آقاي عليزاده ـ آن اساسنامه هم مصوبِ «آقا» است؟

آقاي ره‌پيك ـ بله، مصوب ايشان است و در روزنامه رسمي هم منتشرشده است. در بند (5) ماده (14) آن اساسنامه گفته شده كه رئيس پدافند غير عامل در اين شوراها عضو است.

آقاي كدخدائي ـ خب، اين مصوبهي مجلس فقط با يكي از موارد بند (5) ماده (14) آن اساسنامه، تفاوت دارد.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ اصل اينكه رئيس پدافند غير عامل در آن شوراهاي عالي عضو باشد، در بند (5) ماده (14) اساسنامه آمده است. خب الآن مجلس با اين مصوبه، در واقع آن بند را اصلاح كرده است.

آقاي كدخدائي ـ خيليخب، اين مصوبه فقط نسبت به آن شورايي كه [در اساسنامهي سازمان نيست ولي در اين مصوبهي مجلس] آمده است، اشكال دارد؛ بقيهاش كه در آن اساسنامه هم هست و مشكلي ندارند.

آقاي ره‌پيك ـ نه ببينيد؛ در اين مصوبه، يكي از آن شوراهاي عالي [كه در اساسنامه بوده است] را نياوردهاند و در مقابل، يكي ديگر از شوراهاي عالي [كه در اساسنامه نبوده است] را در اينجا اضافه كردهاند؛ يعني در واقع، اساسنامهي سازمان را اصلاح كردهاند.

آقاي عليزاده ـ خب اگر اينطوري است كه اصلاً مجلس نبايد در اين موضوع مداخله كند. ما به كلّ اين مصوبه به جهت مداخله در اين امر، ايراد داريم. پس ما الآن بايد بگوييم مداخلهي مجلس در اين موضوع، در مورد عضويت رئيس سازمان پدافند غير عامل در شوراهاي عالي كه «آقا» [= مقام معظم رهبري] آن را در اساسنامهي سازمان تعيين كرده است، اشكال دارد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اين اساسنامه، اصلاً با تأييد «آقا»، منتشر شده است.

آقاي عليزاده ـ آقاياني كه اين ايراد را قبول دارند رأي بدهند.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ بگوييم كه تغيير مفاد اساسنامه منوط به نظر خود رهبري است.

آقاي عليزاده ـ بله، آقايان رأي بدهند.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.

آقاي عليزاده ـ خيليخب، عبارتش را هم آقاي دكتر بنويسند. ما به اصل مداخلهي مجلس در اين موضوع ايراد داريم.

آقاي يزدي ـ بله، مجلس حق ندارد و نميتواند در اينجا مداخله كند.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي مدرسي‌يزدي ـ بله، اين مصوبه، مشكل كلّي دارد.

آقاي مؤمن ـ پس ايراد دومي چه شد؟

آقاي عليزاده ـ اصلاً به طور كلّي، ايراد گرفتيم. البته اين را هم مينويسيم كه عضويت رئيس سازمان پدافند غير عامل در شوراهاي عالي، در خود اساسنامهي سازمان تعيين شده است و «آقا» هم آن را تأييد كردهاند. بنابراين مجلس اصلاً نميتواند در اين زمينه مداخله كند و براي رئيس سازمان، وظيفهي جديدي تعيين كند. در اساسنامهي سازمان پدافند غير عامل گفتهاند كه رئيس سازمان در اين شوراهاي عالي ميتواند عضو باشد. الآن مجلس با اين مصوبه، مجدداً عضويت رئيس سازمان را در بعضي از اين شوراها ذكر كرده است و بعضي را هم ذكر نكرده است. ما ميگوييم اصلاً مداخلهي مجلس در اين امور، به طور كلّي اشكال دارد؛ از جمله در موضوعِ عضويت رئيس پدافند غير عامل در شوراي عالي فضاي مجازي كه خودش يك اشكال جداگانه دارد.

منشي جلسه ـ خب حاجآقا، پس اينگونه ميشود: با عنايت به اينكه اين اساسنامه به تأييد «آقا» رسيده است ...

آقاي عليزاده ـ بله، اساسنامهي سازمان پدافند غير عامل به تأييد مقام معظم رهبري (مدّ ظلهالعالي) رسيده است و ايشان در آنجا تعيين فرمودهاند كه رئيس سازمان پدافند غير عامل در چه شوراهايي عضو است، لذا مداخلهي مجلس در اين امور، اشكال دارد، بهخصوص در شوراي عالي فضاي مجازي و بنابراين، خلاف اصل (57) قانون اساسي است.[9]

========================================================================================

[1]. طرح عضويت رئيس سازمان پدافند غيرعامل كشور در برخي از شوراهاي عالي در تاريخ 31/‏‏5/‏‏1396 به تصويب نمايندگان مجلس رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبينيشده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 45714/‏‏210 مورخ 4/‏‏6/‏‏1396 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در دو مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگي در جلسهي مورخ 8/‏‏6/‏‏1396 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با قانون اساسي را طي نامهي شماره 2423/‏‏102/‏‏96 مورخ 12/‏‏6/‏‏1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. با اصلاحات مورخ 24/‏‏8/‏‏1396 مجلس، اين مصوبه در مرحلهي دوم رسيدگي در جلسهي مورخ 8/‏‏9/‏‏1396 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامهي شماره 3396/‏‏102/‏‏96 مورخ 9/‏‏9/‏‏1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. «طرح عضويت رئيس سازمان پدافند غير عامل كشور در برخي شوراهاي عالي كه عضويتش در اين شوراها در بند (الف) تا (ث) بدون ايراد است، اما عضويتش در شوراي عالي فضاي مجازي به دليل اينكه اعضاء آن را مقام معظم رهبري «مدّ ظلهالعالي» تعيين فرموده‌‌اند، اقدام مجلس به عضو قرار دادن رئيس سازمان در اين شورا دخالت در امور مربوط به رهبري است و الزام آن مقام معظم به عضو قرار دادن رئيس مذكور در آن شورا، خلاف ولايت مطلقه فقيه و قهراً خلاف اصل (57) ميباشد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 148/‏‏ف/‏‏96 مورخ 8/‏‏6/‏‏1396، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/vyTTy


[3]. منشرشده در روزنامه رسمي شماره 20366، مورخ 14/‏‏11/‏‏1393.


[4]. بند (5) ماده (14) اساسنامه سازمان پدافند غير عامل ستاد كل نيروهاي مسلح، مصوب 17/‏‏9/‏‏1393 فرماندهي كل قوا: «ماده 14- وظايف و اختيارات رئيس سازمان عبارت است از:

1- ...

5- عضويت در شوراهاي عالي كشور شامل شوراي ملي عتف، شوراي عالي فضاي مجازي، شوراي عالي آمايش، شوراي عالي ترافيك، شوراي عالي سلامت، شوراي عالي فرهنگي

6- ...»


[5]. ماده (22) اساسنامه سازمان پدافند غير عامل ستاد كل نيروهاي مسلح، مصوب 17/‏‏9/‏‏1393 فرماندهي كل قوا: «ماده 22- مرجع پيشنهاد اصلاح، تغيير و تفسير اين اساسنامه، ستاد كل نيروهاي مسلح ميباشد كه به تصويب مقام معظم رهبري ميرسد.»


[6]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 148/‏‏ف/‏‏96 مورخ 8/‏‏6/‏‏1396، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/vyTTy


[7]. طبق ابلاغيهي مورخ 14/‏‏6/‏‏1394 مقام معظم رهبري در خصوص اعضاي شوراي عالي فضاي مجازي، اعضاي حقوقي اين شورا عبارتند از: «رئيس جمهور (رئيس شوراي عالي)، رئيس مجلس شوراي اسلامي، رئيس قوه قضائيه، رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، دبير شوراي عالي و رئيس مركز، دادستان كل كشور، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزير علوم، تحقيقات و فناوري، وزير اطلاعات، وزير آموزش و پرورش، وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح كشور، معاون علمي و فناوري رئيس جمهور، رئيس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي، رئيس سازمان تبليغات اسلامي، فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.» 


[8]. «سياستهاي كلّي پدافند غير عامل» در تاريخ 26/‏‏11/‏‏1389 طي (13) بند، از سوي مقام معظم رهبري تعيين و ابلاغ شد. در بند (1) اين سياستها، پدافند غير عامل چنين تعريف شده است: «مجموعه اقدامات غير مسلحانه كه موجب افزايش بازدارندگي، كاهش آسيبپذيري، تداوم فعاليتهاي ضروري، ارتقاء پايداري ملي و تسهيل مديريت بحران در مقابل تهديدات و اقدامات نظامي دشمن ميگردد.» در بند (13) اين سياستها، بر «ايجاد مركزي براي تدوين، طراحي، برنامهريزي و تصويب اصول و ضوابط، استانداردها، معيارها، مقررات و آييننامههاي فني پدافند غير عامل و پيگيري و نظارت بر اعمال آنها» تأكيد شده است.


[9] . نظر شماره 2423/‏‏102/‏‏96 مورخ 12/‏‏6/‏‏1396 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 45714/‏‏210 مورخ 4/‏‏6/‏‏1396، طرح عضويت رئيس سازمان پدافند غير عامل كشور در برخي از شوراهاي عالي مصوب جلسه مورخ سي و يكم مردادماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 8/‏‏6/‏‏1396 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به شرح زير اعلام ميگردد:

- نظر به اينكه اساسنامه پدافند غيرعامل كشور به تأييد مقام معظم رهبري مدظلهالعالي رسيده است كه به موجب بند (۵) ماده (۱۴) آن، رئيس سازمان پدافند غيرعامل عضو برخي از شوراهاي عالي كشور ميباشد و نيز اعضاي شوراي عالي فضاي مجازي توسط معظمٌله تعيين ميشود، لذا مداخله مجلس در اين امور، مغاير اصل (۵۷) قانون اساسي شناخته شد.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-