فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 46838 /30 /91
تاريخ: 7/خرداد/91

وزير محترم دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
با سلام و تحيت
عطف به نامه شماراه10-11 /107-24105مورخ 20/ 09/ 1390:
موضوع تبصره 2 ماده 1 قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه‌هاي ضروري به كاركنان دولت و وراث قانوني مستخدم متوفي، موضوع ماده 86 قانون استخدام كشوري، در جلسه مورخ 13 /02/ 1391 فقهاء شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر فقهاء معظم به شرح ذيل اعلام مي‌گردد.
- با توجه به اينكه پاداش مذكور در ماده 1 قانون مزبور مبلغي است كه راساً از طرف دولت پرداخت مي‌شود و ملك مستخدم نيست، بناء عليه جزء تركه وي محسوب نمي‌گردد تا لازم باشد به ورثه شرعيش پرداخت گردد، بلكه پرداخت آن به خصوص وراث متوفي مذكور در ماده 86 قانون استخدامي كشور طبق تبصره 2 آن خلاف موازين شرع شناخته نشد.

محمد رضا عليزاده
قائم مقام دبير شوراي نگهبان
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-