فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 48284	شماره انتشار : 10478	
تاريخ ابلاغ:1359/11/02	تاريخ روزنامه رسمي :1359/11/26

‌قانون انتزاع بنياد شهيد از سازمان بهزيستي كشور
مصوب 1359/10/10

‌ماده واحده - از تاريخ تصويب اين ماده واحده مصوبه مورخه 59/3/24 شوراي انقلاب در مورد الحاق بنياد شهيد به سازمان بهزيستي نسخ و بنياد‌شهيد به عنوان يك نهاد انقلابي وابسته به نخست‌وزيري به وسيله سرپرستي كه نخست‌وزير تعيين مي‌كند و مورد تأييد مقام رهبري قرار مي‌گيرد اداره‌خواهد شد.
‌اين بنياد موظف است حداكثر تا سه ماه اساسنامه خود را تنظيم و با رعايت اصل 74 جهت تصويب به مجلس تقديم نمايد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه دهم دي ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و نه شمسي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-