فايل ضميمه :
        رسيدگي به نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست جناب‌آقاي حامد صفاتي مبتني بر ادعاء خلاف‌شرع بودن مصوبه مورخ 6/ 12/ 1379 سازمان ميراث فرهنگي كشور در خصوص تعيين حريم مجموعه فرهنگي تاريخي رامسر.
بررسي: مصوبه مذكور خلاف شرع دانسته شد.
توضيح اينكه بعضي از بندهاي مندرج در ضوابط و مقررات حريم‌هاي درجه 1 ، 2 و 3 مستلزم منع مالكين از تصرف مشروع در اموال و املاك شخصي خويش مي‌باشد و لذا خلاف شرع دانسته مي‌شود.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-