فايل ضميمه :
        رسيدگي به نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست جناب‌آقاي سعيد الونديان مبتني بر ادعاء خلاف‌شرع بودن بند 10 صورتجلسه كميسيون طرح تفصيلي شهر خرم‌آباد مورخ 25/ 5/ 1391.
بررسي: بند مذكور خلاف نظر حضرت امام خميني «ره» (تحريرالوسيله، ج2، ص186، كتاب احياء الموات و المشتركات، القول في المشتركات، مسئله1) كه گذرگاه و طرق غير بن‌بست متعلق‌به مردم دانسته‌اند، خلاف شرع دانسته شد.
توضيح اينكه معبر مورد بحث در پرونده بن‌بست نمي‌باشد و نظر حضرت امام خميني«ره» در تحريرالوسيله در مورد طريق نافذ آن است كه هيچ‌كس حق تصرف در چنين طريقي بوسيله ساختن در آن و ... ندارد و لذا عمل شهرداري خلاف نظر مبارك ايشان دانسته شد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-