فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 10837
تاريخ: 1382/2/22
شوراي محترم نگهبان
طرح تجارت الكترونيكي كه در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 1382/2/16 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي به تصويب رسيده است، در اجراي اصل نود وچهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران جهت بررسي و اظهارنظر آن شوراي محترم به پيوست ارسال مي‏گردد.

مهدي كروبي
رئيس مجلس شوراي اسلامي
متن مصوبه
ماده 1ـ اين قانون مجموعه اصول و قواعدي است كه براي مبادله آسان و ايمن اطلاعات در واسطه‏هاي الكترونيكي و با استفاده از سيستمهاي ارتباطي جديد به كار مي‏رود.
...
ماده 18ـ در موارد زير «داده پيام» منسوب به اصل‌ساز است:
الف ـ اگر توسط اصل‌ساز و يا به وسيله شخصي ارسال شده باشد كه از جانب اصل‌ساز مجاز به اين كار بوده است.
ب ـ اگر به وسيله سيستم اطلاعاتي برنامه‌ريزي شده يا تصدي خودكار از جانب اصل‌ساز ارسال شود.
ماده 19ـ «داده پيام»ي كه بر اساس يكي از شروط زير ارسال مي‌شود مخاطب حق دارد آن را ارسال شده محسوب كرده و مطابق چنين فرضي (ارسال شده) عمل نمايد:
الف ـ قبلاً به وسيله اصل‌ساز روشي معرفي و يا توافق شده باشد كه معلوم كند آيا «داده‏پيام» همان است كه اصل‌ساز ارسال كرده است،
ب ـ «داده‏پيام» دريافت شده توسط مخاطب از اقدامات شخصي ناشي شده كه رابطه‏اش با اصل ساز، يا نمايندگان وي باعث شده تا شخص مذكور به روش مورد استفاده اصل‌ساز دسترسي يافته و «داده پيام» را به مثابه «داده پيام» خود بشناسد.
ماده 20ـ ماده (19) اين قانون شامل موارد زير نيست:
الف ـ در زماني كه مخاطب از اصل‌ساز اخطاري مبني بر اين كه «داده پيام» از جانب اصل‌ساز نيست دريافت كند و وقت معقولي براي اقدام داشته باشد؛
ب ـ از لحظه‏اي كه مخاطب به نحو معقول بداند يا بايدبداند كه «داده پيام» از اصل‌ساز صادر نشده و يا به طور اشتباه ارسال شده است.
ماده 21ـ مخاطب حق دارد هر «داده پيام» را به عنوان يك «داده پيام» مجزا در نظر گرفته و بر اساس آن عمل كند، مگر آن كه به نحو معقول بداند يا بايد بداند كه آن «داده‏پيام» نسخه مجددي از «داده پيام» اوليه است.
ماده 22ـ هرگاه قبل يا به هنگام ارسال «داده‏پيام» اصل‌ساز از مخاطب بخواهد يا توافق كنند كه دريافت «داده‏پيام» تصديق شود به شرح مواد آتي عمل خواهد شد.
ماده 23ـ اگر به شكل يا روش تصديق نشده باشد به هر نوع ارتباط خودكار يا مكاتبه يا اتخاذ هر نوع تدبير مناسب از سوي مخاطب كه اصل‌ساز را به نحو معقول از دريافت «داده‏پيام» مطمئن كند.
ماده 24ـ اگر اصل‌ساز به طور صريح هرگونه اثر حقوقي «داده پيام» را مشروط به تصديق دريافت آن نكرده باشد اصل‌ساز مي‏تواند اقدامات زير را انجام دهد:
الف ـ به مخاطب اعلام كند كه تصديقي دريافت نشده و با دادن يك وقت معقول از مخاطب بخواهد كه دريافت «داده‏پيام» را تصديق كند.
ب ـ اگر در مدت زمان فوق تصديقي نرسد، اصل‌ساز با ارسال يك پيام تكميلي اعلام كند كه «داده پيام» ارسال نشده تلقي و آثار حقوقي بر آن مترتب نيست.
...
ماده 41ـ در صورتي كه تأمين كننده به دليل عدم موجودي كالا و يا عدم امكان اجراي خدمات از انجام تعهد خودداري نمايد بايد مبلغ دريافتي را فورا مسترد نمايد مگر اين كه معلوم شود تأمين كننده از ابتدا عدم امكان ايفاي تعهد خود را مي‏دانسته كه در اين صورت به حداكثر مجازات مقرر در اين قانون محكوم خواهد شد.
ماده 42ـ تأمين كننده مي‏تواند كالا يا خدمات مشابه آنچه را كه به مصرف كننده وعده كرده تحويل يا ارائه نمايد مشروط بر آن كه قبل از معامله يا در حين انجام معامله آن را اعلام كرده باشد.
ماده 43ـ اعلام ارائه كالا يا خدمات مشابه به مصرف كننده بايد با رعايت شرائط ماده (41) اين قانون بوده و در صورت اعراض مشتري و استفاده از حق انصراف، هزينه ارجاع كالا به عهده تأمين كننده خواهد بود.
...
ماده 58ـ تأمين‌كنندگان در تبليغات بايد مطابق با رويه حرفه‏اي عمل نمايند. ضوابط آن به موجب آئين‌نامه‏اي است كه در ماده (82) اين قانون خواهد آمد.
ماده 59ـ تبليغ و بازاريابي براي كودكان و نوجوانان زير سنّ قانوني به موجب آئين‏نامه‏اي است كه در ماده (82) اين قانون خواهد آمد.
...
ماده 61ـ در صورت رضايت شخص موضوع «داده پيام» نيز ذخيره، پردازش و توزيع «داده پيام»هاي شخصي در بستر مبادلات الكترونيكي بايد با رعايت شرائط زير صورت پذيرد:
الف ـ اهداف آن مشخص بوده و به طور واضح شرح داده شده باشند.
ب ـ «داده پيام» بايد تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافي كه در هنگام جمع‏آوري براي شخص موضوع «داده پيام» شرح داده شده جمع آوري گردد و تنها براي اهداف تعيين شده مورد استفاده قرار گيرد.
ج ـ «داده پيام» بايد صحيح و روزآمد باشد.
د ـ شخص موضوع «داده پيام» بايد به پرونده‏هاي رايانه‏اي حاوي «داده پيام»هاي شخصي مربوط به خود دسترسي داشته و بتواند «داده پيام»هاي ناقص و يا نادرست را محو يا اصلاح كند.
...
ماده 64ـ حق تكثير، اجراء و توزيع (عرضه و نشر) آثار تحت حمايت قانون حمايت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348/9/3 و قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي مصوب 1352/9/26 و قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‏اي مصوب 1379/10/4، به صورت «داده پيام» منحصرا در اختيار مؤلف است. كليه آثار و تأليفاتي كه در قالب «داده پيام» مي‏باشند، از جمله اطلاعات، نرم‌افزارها و برنامه‏هاي رايانه‏اي، ابزار و روشهاي رايانه‏اي و پايگاههاي داده مشمول قوانين مذكور در اين ماده خواهند بود.
ماده 66ـ حمايت از حقوق مالكيت‏هاي فكري در بستر مبادلات الكترونيكي شامل حق اختراع، حق طراحي، حق مؤلف، حقوق همجوار با حق مؤلف، حمايت از پايگاه‏هاي داده، حمايت از توپوگرافي تراشه (طرحهاي ساخت مدارهاي يكپارچه)، حمايت از اسرار تجاري و حمايت از رقابت‏هاي مشروع به موجب آئين‌نامه‏اي است كه در ماده (82) اين قانون خواهدآمد.
...
ماده 77ـ هر كس در بستر مبادلات الكترونيكي يا تكثير، اجرا و توزيع (عرضه و نشر) مواردي كه در قانون حمايت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348/9/3و قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي مصوب1352/9/6 و قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‏اي مصوب 1379/10/4 تصريح شده حقوق مؤلفان را نقض نمايد به مجازات سه ماه تا يك سال حبس و جزاي نقدي به ميزان پنجاه ميليون (50/000/000) ريال محكوم خواهد شد.
...
ماده 82ـ وزارت بازرگاني موظف است زمينه‏هاي مرتبط با تجارت الكترونيكي را كه در اجراي اين قانون مؤثر مي‏باشند شناسائي كرده و با ارائه پيشنهاد و تأييد شوراي عالي فناوري اطلاعات، خواستار تدوين مقررات مربوطه و آئين‏نامه‏هاي اين قانون توسط نهادهاي ذي‏ربط شود. اين آئين‏نامه‏ها و مقررات پس از تصويب هيأت وزيران به مرحله اجرا در خواهندآمد. ساير آئين‏نامه‏هاي مورد اشاره در اين قانون به ترتيب ذيل تهيه خواهند شد:
الف ـ آئين‌نامه مربوط به مواد (40) و (44) اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه‏هاي بازرگاني، امور اقتصادي و دارائي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ب ـ آئين‌نامه مربوط به مواد (58) و (59) اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه‏هاي بازرگاني و فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ج ـ آئين‌نامه مربوط به ماده (62) اين قانون به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
د ـ آئين‌نامه مربوط به ماده (66) اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه‏هاي بازرگاني و دادگستري و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
...
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-