فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 2639
تاريخ: 4 /8/ 1367

شوراي عالي محترم قضائي
پيرو نامه‌هاي متعددي كه از بعضي محاكم در رابطه با ماده 294 قانون امور حسبي بدبيرخانه شوراي نگهبان واصل شده بود در جلسه چهارشنبه 4/8/1367 مطرح و با استفاده از اصل 4 قانون اساسي نظر فقها شوراي نگهبان بشرح زيرا اعلام ميگردد:
محدود نمودن اعتبار وصيتنامه ابرازي به مدت 3 ماه مذكور در ماده 294 قانون امور حسبي - خلاف موازين شرع و اين قسمت از ماده 294 ابطال مي‌شود.
لكن بطور كلي اعتبار وصيتنامه مانند ساير اسناد در صورتيست كه حجت شرعي بر صحت مفاد آن باشد. در اين قسمت به تحريرالوسيله مراجعه شود.

دبير شوراي نگهبان
محمد محمدي گيلاني
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-