فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 1011
تاريخ: 14/ 8/ 1369
شوراي نگهبان
بسمه تعالي
بســم الله الرحمن الرحيـــم
جناب آقاي دكتر رحيمي معاون اول محترم رئيس جمهور
عطف به نامه شماره 94718 مورخ 9/ 8/ 1369 در خصوص اصلاح ماده 7 اساسنامه سازمان چاي كشور مصوب جلسه 15/ 7/ 1369 هيئت وزيران موضوع درجلسه شوراي نگهبان مطرح و مغاير با شرع و قانون اساسي شناخته نشد
دبير شوراي نگهبان
محمد محمدي گيلاني
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-