فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 40559/ت54220هـ	شماره انتشار : 21069	
تاريخ ابلاغ: 11 /04 /1396	تاريخ روزنامه رسمي : 21 /04/ 1396	

تصويب نامه درخصوص اصلاح اساسنامه سازمان بيمه سلامت ايران ( موضوع تصويبنامه شماره 102828/ت47644 هـ مورخ 1391.5/22 )
مصوب 13/ 02 /1396

هيئت وزيران در جلسه 13 /2 /1396 به پيشنهاد شماره 55 /100 مورخ 26 /1 /1396 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و به استناد بند ( الف ) ماده ( 72 ) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ( 1400 - 1396 ) - مصوب 1395 - تصويب كرد :

اساسنامه سازمان بيمه سلامت ايران ، موضوع تصويب نامه شماره 102828 /ت47644هـ مورخ 22 /5 /1391 به شرح زير اصلاح مي شود :

1 - در كليه مواد ، عبارت "هيئت امنا" به عبارت "مجمع عمومي" اصلاح مي شود .

2 - در بند ( الف ) ماده ( 7 ) ، عبارت " بند ( د ) ماده ( 38 ) قانون " به عبارت " بند ( ب ) ماده ( 70 ) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ( 1400 - 1396 ) " اصلاح مي شود .

3 - ماده ( 9 ) به شرح زير اصلاح مي شود : 
ماده 9 - مجمع عمومي مركب از اعضاي زير است : 
الف - وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ( رييس مجمع ) 
ب - وزير امور اقتصادي و دارايي 
ج - وزير تعاون ، كار و رفاه اجتماعي 
د - رييس سازمان برنامه و بودجه كشور 
هـ - رييس سازمان اداري و استخدامي كشور

4 - ماده ( 11 ) به شرح زير اصلاح مي شود : 
ماده 11 - اعضاي هيئت مديره متشكل از سه تا پنج نفر مي باشد كه با پيشنهاد وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي پس از تأييد مجمع عمومي با ابلاغ رييس مجمع عمومي منصوب خواهند شد .

5 - ماده ( 13 ) به شرح زير اصلاح مي شود : 
ماده 13 - مدير عامل ، بالاترين مقام اجرايي سازمان است كه با پيشنهاد وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، تصويب مجمع عمومي و تأييد و حكم رييس مجمع عمومي منصوب مي شود .

اين اصلاحيه به موجب نامه شماره 1597 /102 /96 مورخ 3 /4 /1396 شوراي نگهبان به تأييد شوراي ياد شده رسيده است .

اسحاق جهانگيري 
معاون اول رييس جمهور
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-