فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 84949/ت44692هـ	
تاريخ ابلاغ: 02/ 05/ 1391	

اصلاح ماده 6 اساسنامه شركتهاي سهامي آب منطقه اي
مصوب 20/ 01/ 1391

هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/ 1/ 1391 بنا به پيشنهاد شماره 100/20/18363 مورخ 26/ 2/ 1389 وزارت نيرو و به استناد ماده واحده قانون استفساريه درخصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمانها ، شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت - مصوب 1377 - تصويب نمود :

ماده ( 6 ) اساسنامه شركتهاي سهامي آب منطقه اي به شرح زير اصلاح مي شود :

1 - شركت سهامي آب منطقه اي آذربايجان غربي ( تصويب نامه شماره 119439/ت37025هـ مورخ 28/ 7/ 1386 ) 
سرمايه شركت عبارت است از مبلغ ( 000ر070ر916ر374ر1 ) ريال كه به ( 607ر491ر137 ) سهم ده هزار ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران مي باشد .

2 - شركت سهامي سازمان آب و برق خوزستان ( تصويب نامه شماره 119439/ت37025هـ مورخ 28/ 7/ 1386 ) 
سرمايه شركت عبارت است از مبلغ ( 000ر780ر905ر157ر16 ) ريال كه به ( 578ر790ر615ر1 ) سهم ده هزار ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران مي باشد .

3 - شركت سهامي آب منطقه اي اصفهان ( تصويب نامه شماره 119439/ت37025هـ مورخ 28/ 7/ 1386 ) 
سرمايه شركت عبارت است از مبلغ ( 000ر140ر077ر820ر1 ) ريال كه به ( 714ر007ر182 ) سهم ده هزار ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران مي باشد .

4 - شركت سهامي آب منطقه اي سيستان و بلوچستان ( تصويب نامه شماره 119439/ت37025هـ مورخ 28/ 7/ 1386 ) 
سرمايه شركت عبارت است از مبلغ ( 000ر520ر491ر701ر1 ) ريال كه به ( 152ر149ر170 ) سهم ده هزار ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران مي باشد .

5 - شركت سهامي آب منطقه اي هرمزگان ( تصويب نامه شماره 119439/ت37025هـ مورخ 28/7/1386 ) 
سرمايه شركت عبارت است از مبلغ ( 000ر000ر198ر066ر1 ) ريال كه به ( 800ر619ر106 ) سهم ده هزار ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران مي باشد .

6 - شركت سهامي آب منطقه اي مازندران ( تصويب نامه شماره 119439/ت37025هـ مورخ 28/ 7/ 1386 ) 
سرمايه شركت عبارت است از مبلغ ( 000ر100ر340ر894 ) ريال كه به ( 010ر434ر89 ) سهم ده هزار ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران مي باشد .

7 - شركت سهامي آب منطقه اي كرمان ( تصويب نامه شماره 119439/ت37025هـ مورخ 28/ 7/ 1386 ) 
سرمايه شركت عبارت است از مبلغ ( 000ر330ر428ر084ر1 ) ريال كه به ( 833ر442ر108 ) سهم ده هزار ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران مي باشد .

8 - شركت سهامي آب منطقه اي خراسان رضوي ( تصويب نامه شماره 9654/ت28263هـ مورخ 12/ 3/ 1382 ) 
سرمايه شركت عبارت است از مبلغ ( 000ر450ر378ر748 ) ريال كه به ( 845ر837ر74 ) سهم ده هزار ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران مي باشد .

9 - شركت سهامي آب منطقه اي خراسان شمالي ( تصويب نامه شماره 35148/ت33095هـ مورخ 15/ 6/ 1384 ) 
سرمايه شركت عبارت است از مبلغ ( 000ر110ر732ر37 ) ريال كه به ( 732ر37 ) سهم يك ميليون ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران مي باشد .

10 - شركت سهامي آب منطقه اي خراسان جنوبي ( تصويب نامه شماره 35208/ت33095هـ مورخ 15/ 6/ 1384 ) 
سرمايه شركت عبارت است از مبلغ ( 000ر220ر851ر59 ) ريال كه به ( 851ر59 ) سهم يك ميليون ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران مي باشد .

11 - شركت سهامي آب منطقه اي كردستان ( تصويب نامه شماره 35199/ت33095هـ مورخ 15/ 6/ 1384 ) 
سرمايه شركت عبارت است از مبلغ ( 000ر000ر306ر203 ) ريال كه به ( 3026ر203 ) سهم يك ميليون ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران مي باشد .

12 - شركت سهامي آب منطقه اي ايلام ( تصويب نامه شماره 35146/ت33095هـ مورخ 15/ 6/ 1384 ) 
سرمايه شركت عبارت است از مبلغ ( 000ر000ر833ر105 ) ريال كه به ( 833ر105 ) سهم يك ميليون ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران مي باشد .

13 - شركت سهامي آب منطقه اي لرستان ( تصويب نامه شماره 35145/ت33095هـ مورخ 15/ 6/ 1384 ) 
سرمايه شركت عبارت است از مبلغ ( 000ر000ر217ر41 ) ريال كه به ( 217ر41 ) سهم يك ميليون ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران مي باشد .

14 - شركت سهامي آب منطقه اي همدان ( تصويب نامه شماره 35144/ت33095هـ مورخ 15/ 6/ 1384 ) 
سرمايه شركت عبارت است از مبلغ ( 000ر000ر856ر81 ) ريال كه به ( 856ر81 ) سهم يك ميليون ريالي منقسم گرديده و تماماً متعلق به شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران مي باشد .

اين اصلاحيه به موجب نامه شماره 47049 / 30/  91 مورخ 3/ 4/ 1391 شوراي نگهبان به تأييد شوراي ياد شده رسيده است .

محمدرضا رحيمي 
معاون اول رييس جمهور
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-