فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: م/3093
تاريخ: 1360/5/8
بسم الله الرحمن الرحيم
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي‌
عطف به نامه بدون شماره مورخ 1360/4/27؛
موضوع در جلسه رسمي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت. نظر اكثريت اعضاء شوراي نگهبان به اين شرح اعلام ميشود:
"از دقت در اصول 76، 84، 88، 134، و 137 قانون اساسي استفاده ميشود كه دولت و وزراء در برابر مجلس و نمايندگان مجلس مسئولند و سؤال نمايندگان بايد در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غير اين صورت سؤال نمايندگان از دولت و هر مقام اجرايي ديگر و پاسخ آنها حكم سؤال و پاسخ‌هاي عادي را دارد."%
دبير شوراي نگهبان‌
لطف‌الله صافي‌
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-