فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: ه/65/53
تاريخ: 14/ 9/ 1367
فقهاى محترم شوراى نگهبان
با اهداء سلام و تحيات؛
 احتراما به پيوست يك نسخه از دادخواست و ضمايم مربوط به آن در خصوص شكايت حاج بابا محمداسماعيل اسماعيلى، به طرفيت اداره كل حج و اوقاف و امور خيريه كه طى آن تبصره 1 و 3 ماده 20 و ماده 30 آيين‏نامه اجرايى قانون حج و اوقاف و امور خيريه را خلاف شرع دانسته، ارسال مى‏گردد. مقتضى است در خصوص ادعاى شاكى، نسبت به موارد مذكور اظهارنظر فرماييد تا موجبات رسيدگى به پرونده فوق‏الاشعار، فراهم گردد.
من ا... التوفيق
هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى
محمدعلى فيض
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-