فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 102/27311

تاريخ: 1400/6/6

باسمه تعالي

رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

عطف به نامه شمارة 42556/‏‏‌‌173 مورخ 20/‏‏‌‌05/‏‏‌‌1400 و پيرو نامه شمارة 27205/‏‏‌‌102 مورخ 01/‏‏‌‌06/‏‏‌‌1400؛

طرح جهش توليد مسكن

كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ هفدهم مرداد ماه يكهزار و چهارصد به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 03/‏‏‌‌06/‏‏‌‌1400 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

سيامك ره‌پيك

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-