فايل ضميمه :
        نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست جناب آقاي ولي عباسپور مبتني بر ادعاء خلاف شرع بودن مصوبه شماره 7278/ص/90/ 10 مورخ 21/ 4/ 1390 شوراي‌عالي بيمه .

بررسي : مصوبه مذكور خلاف شرع دانسته نشد .
توضيح اين‌كه مفاد مصوبه قيمت‌گذاري و تعيين تعرفه در مورد بعضي از خدمات پزشكي مي‌باشد و در صورتي‌كه بر اساس قانون شوراي‌عالي بيمه حق تصميم‌گيري در اين‌گونه موارد را دارند مصوبه مذكور خلاف شرع نمي‌باشد .
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-