فايل ضميمه :
        نامه ديوان‌عدالت اداري مبني بر دادخواست جناب آقاي نبي‌الله محمدي به وكالت از جناب ‌آقاي محمدعلي حسيني سوته مبتني بر ادعاء خلاف شرع بودن طرح تجهيز و نوسازي اراضي و شاليزاري كشور به شماره 40152009 مصوب معاونت آب وخاك و‌صنايع وزارت جهادكشاورزي .

بررسي : ادعاي شاكي مورد تاييد كارشناس شوراي‌حل اختلاف مي‌باشد و اصل اجراي‌طرح در فرضي كه بدون رضايت مالك باشد خلاف شرع بوده و مجري ضامن زمين‌ها مي‌باشد .
ولكن در خود طرح مصوب نحوه اجراي آن- ولو بدون رضايت مالكين- بيان نشده‌است تا اطلاق داشته‌باشد و اطلاق آن خلاف شرع باشد و فقط مسئله تخلف مجري مطرح است و در فرض تخلف مجري و خلاف شرع عمل نمودن وي ، اين مطلب مستلزم خلاف شرع بودن خود طرح و ابطال شرعي آن نمي‌گردد .
البته در مورد ادعاي شاكي مبني بر اين‌كه بدون اطلاع و رضايت اينجانب در اين زمين‌ها تصرف شده است ، ادعاي ايشان ادعاي شخصي بوده كه بايد در مراجع قضائي رسيدگي شود و بعد از اثبات آن مقدار 6003 متر مربع از زمين‌هاي شاكي را كه از بين رفته‌است و يا اگر زيان ديگري هم به او وارد شده‌است را مجري طرح ضامن است و بايد آن را جبران كند .
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-