فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره ابلاغ : 86688	شماره انتشار : 10704 	
تاريخ ابلاغ: 1360/08/21	تاريخ روزنامه رسمي : 1360/09/04	

قانون راجع به اجازه پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌هاي مستمر كاركنان دولت كه به اسارت رژيم مزدور عراق درآمده و يا در‌مناطق اشغالي و جنگي باقي مانده‌اند به عائله تحت تكفل آنان
مصوب1360/08/03

ماده واحده - به وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها اجازه داده ميشود حقوق و فوق‌العاده‌هاي مستمر كاركنان شاغل و حقوق‌كاركنان بازنشسته خود را كه به سبب جنگ در مناطقي كه طبق بخشنامه دولت منطقه جنگي اعلام شده است به اسارت دشمن درآمده يا در آن مناطق‌اشغالي بوسيله دشمن گرفتار مانده يا در جريان جنگ غايب يا مفقودالاثر شده‌اند پس از اثبات موضوع و تأييد آن توسط دستگاه ذيربط به عائله تحت‌تكفل آنان با احراز هويت پرداخت نمايند. ‌حكم اين ماده ناظر بر دستگاههاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است نيز خواهد بود. ‌

تبصره ۱ - مدت اجراي اين قانون تا شش ماه پس از پايان جنگ ميباشد و با تصويب هيئت وزيران براي شش ماه ديگر قابل تمديد خواهد بود.

تبصره ۲ - چنانچه تأييد موارد فوق از سوي مسئول مربوطه بدون دليل كافي انجام شود و يا خلاف آن ثابت گردد، مسئول مربوطه و همچنين ‌شخص مورد نظر بعنوان اختلاس از اموال عمومي تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت. ‌

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز يكشنبه سوم آبان ماه يكهزار و سيصد و شصت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده‌و شوراي محترم نگهبان آن را تأييد نموده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-